Uchwała nr XVII/122/12Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 2 lutego 2012w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie na 2012 rokNa podstawie art.18a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z § 64 ust. 1 uchwały Nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 69, poz. 1199, z 2005 r. Nr 16, poz. 219, z 2006 r, Nr 168, poz. 2735, z 2007 r. Nr 68, poz. 1109 oraz z 2008 r. Nr 83, poz. 1383) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/122/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie na 2012 rok

Na podstawie art.18a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z § 64 ust. 1 uchwały Nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 69, poz. 1199, z 2005 r. Nr 16, poz. 219, z 2006 r, Nr 168, poz. 2735, z 2007 r. Nr 68, poz. 1109 oraz z 2008 r. Nr 83, poz. 1383) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdzić roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie na 2012 rok w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały nr XVII/122/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.


ROCZNY PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2012 R.

lp. Termin
kontroli
Podmiot kontrolowany Zakres i przedmiot kontroli
1. styczeń Burmistrz Szubina 1. Kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szubinie za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

2. Kontrola sposobu załatwiania skarg i wniosków obywateli oraz interpelacji radnych w roku 2011.
2. luty Burmistrz Szubina

Wybrane organizacje realizujące zadania publiczne w roku 2011
1. Analiza protokołów z kontroli dotyczącej pracy burmistrza i podległych jemu służb, i jednostek organizacyjnych sporządzonych przez zewnętrzne instytucje i organy kontrolne za rok 2011.

2. Kontrola wydatkowania środków przyznanych przez gminę w ramach konkursów na realizację zadań publicznych przez wybrane organizacje pozarządowe.
3. marzec Szubiński Dom Kultury

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie
1. Analiza i ocena wykorzystania dotacji przedmiotowej z budżetu gminy za rok 2011.

2. Kontrola wykonania planu finansowego jednostki za 2011 rok.
4. kwiecień Miejski Zespół Oświaty, Sportu i Rekreacji w Szubinie 1. Kontrola wykonania wybranych elementów budżetu jednostki za rok 2011.
5. maj /
czerwiec
Burmistrz Szubina 1. Badanie wykonania budżetu gminy za rok 2011:
- analiza sprawozdania z wykonania budżetu,
- analiza informacji o stanie mienia komunalnego,
- kontrola udzielonych ulg i umorzeń podatku za rok 2011,
- kontrola wydatków rzeczowych na administrację w urzędzie miejskim,
- zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotyczącą wykonania budżetu gminy za rok 2011,
- przygotowanie opinii komisji o wykonaniu budżetu,
- wysłuchanie opinii burmistrza w powyższej sprawie i zapoznanie burmistrza ze stanowiskiem komisji,
- opracowanie i przegłosowanie projektu wniosku wraz z uzasadnieniem w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Szubina za rok 2011.
6. lipiec Burmistrz Szubina 1. Kontrola gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy.
7. sierpień /
wrzesień
Burmistrz Szubina 1. Kontrola wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r.
2. Opracowanie wniosków do budżetu gminy Szubin na 2013 rok.
8. październik Burmistrz Szubina 1. Kontrola wydatków poniesionych na utrzymanie ośrodka Wąsosz.
9. listopad /
grudzień
  1. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji w roku 2012. 2. Przygotowanie i przyjęcie planu kontroli na rok 2013.Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy. Statutu Gminy Szubin w § 64 ust. 1 mówi, iż „Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzonego przez radę”.
Załącznik do uchwały przedstawia roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżałapobierz uchwałę (72kB) pdf
pobierz uchwałę w postaci pliku .lapx (114kB) zip


Plik .lapx możesz otworzyć za pomocą przeglądarki aktów prawnych LAPX Viewer.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (9 lutego 2012, 11:41:05)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (25 lutego 2012, 12:51:34)
Zmieniono: dodano tekst

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1055