Uchwała nr XVII/121/12Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 2 lutego 2012w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie na 2012 rokNa podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z § 60 uchwały Nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 69, poz. 1199, z 2005 r. Nr 16, poz. 219, z 2006 r, Nr 168, poz. 2735, z 2007 r. Nr 68, poz. 1109 oraz z 2008 r. Nr 83, poz. 1383) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/121/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012


w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie na 2012 rok

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z § 60 uchwały Nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 69, poz. 1199, z 2005 r. Nr 16, poz. 219, z 2006 r, Nr 168, poz. 2735, z 2007 r. Nr 68, poz. 1109 oraz z 2008 r. Nr 83, poz. 1383) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdzić roczne plany pracy następujących stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie na 2012 rok:
1) Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego w brzmieniu, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług w brzmieniu, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
4) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w brzmieniu, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/121/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.


ROCZNY PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2012 R.

lp. Termin
posiedzenia
Tematyka posiedzenia
1. styczeń
luty
1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji na 2012 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2012 rok.
3. Zapoznanie się z materiałami sesyjnymi.
2. marzec 1. Zapoznanie się z materiałami sesyjnymi.
2. Sprawozdania z wykonania planów finansowych przez instytucje kultury za 2011 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2012 rok.
3. kwiecień 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o informacji ze współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi za 2011 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2012 rok.
4. maj 1. Analiza wykonania budżetu za I kwartał 2012 roku.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o informacji ze współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2012 rok.
4. Zapoznanie się z materiałami sesyjnymi.
5. czerwiec 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym Gminy Szubin oraz o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok.
6. sierpień
wrzesień
1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szubin za pierwsze półrocze 2012 r. (w tym informacji z wykonania planów finansowych za I półrocze 2012 roku przez samorządowe instytucje kultury) oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2012 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o podziale gminy Szubin na okręgi wyborcze.
7. październik 1. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia opinii o projektach uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych na 2013 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2012 rok.
8. listopad 1. Analiza wykonania budżetu za III kwartały 2012 roku.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2012 rok.
3. Analiza i ocena projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.
9. grudzień 1. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2013 r.
2. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za 2012 rok.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok.


Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/121/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.


ROCZNY PLAN PRACY
KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ, ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2012 R.

lp. Termin
posiedzenia
Tematyka posiedzenia
1. styczeń 1. Kontrola realizacji zadania dot. utylizacji azbestu na terenie gminy.
2. Realizacja założeń gospodarki odpadami, segregacja, selektywna zbiórka odpadów.
3. Analiza sprawozdania z realizacji interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.
4. Analiza sprawozdania z realizacji uchwal Rady Miejskiej w Szubinie za okres od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.
5. Omówienie materiałów na sesję RM.
6. Sprawy wniesione i bieżące.
2. luty 1. Przebieg planowanych remontów mieszkań komunalnych (plan remontów, koszty).
2. Omówienie materiałów na sesję RM.
3. Sprawy wniesione i bieżące.
3. marzec 1. Zapoznanie się z problematyką spółek komunalnych, w których gmina ma udziały (KPEC, KPWiK).
2. Omówienie materiałów na sesję RM.
3. Sprawy wniesione i bieżące.
4. kwiecień 1. Informacja dotycząca oceny stanu dróg i chodników po okresie zimowym- podsumowanie akcji „ZIMA”.
2. Informacja z postępu prac przy rewitalizacji starej części miasta Szubin.
3. Omówienie materiałów na sesję RM.
4. Sprawy wniesione i bieżące.
5. maj 1. Przygotowanie ośrodka w Wąsoszu do sezonu letniego.
2. Weryfikacja wniosków o przydział lokali na czas nieokreślony, ustalenie listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego lub socjalnego.
3. Stan zieleni i drzewostanu na terenie gminy.
4. Omówienie materiałów na sesję RM.
5. Sprawy wniesione i bieżące.
6. czerwiec 1. Informacja z realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego ma lata 2012-2015.
2. Przedstawienie informacji z postępu prac planistycznych w zakresie realizacji uchwał dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Szubina z wykonania budżetu gminy Szubin za 2011r.
4. Rozpatrzenie informacji z działalności w zakresie gospodarki mieszkaniowej.
5. Omówienie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy wniesione i bieżące.
7. lipiec
sierpień

(komisja
wyjazdowa)
1. Informacje dotyczące przygotowania placówek oświatowo - kulturalnych pod względem bhp, p.poż i wykonanych remontów do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013.
2. Opiniowanie taryf za wodę i ścieki.
3. Omówienie materiałów na sesję RM.
4. Sprawy wniesione i bieżące.
8. wrzesień 1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – długości i stan sieci, ilości odbiorców.
2. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o podziale gminy Szubin na okręgi wyborcze.
3. Opracowanie wniosków komisji do projektu budżetu gminy Szubin na 2013 rok.
4. Omówienie materiałów na sesję RM.
5. Sprawy wniesione i bieżące.
9. październik 1. Kontrola wykonania uchwały o utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy.
2. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Szubina o wydanych decyzjach dotyczących naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości za okres od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.
3. Omówienie materiałów na sesję RM.
4. Sprawy wniesione i bieżące.
10. listopad 1. Analiza i opiniowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych.
2. Analiza i opiniowanie projektu budżetu na 2013 r.
3. Rozpatrzenie informacji z realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg i mostów, oświetlenia ulicznego, zieleni oraz czystości na terenie gminy i miasta Szubin w 2012 roku.
4. Omówienie materiału na sesję RM.
5. Sprawy wniesione i bieżące.
11. grudzień 1. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szubin.
2. Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok.
3. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za 2012 rok.
4. Omówienie materiału na sesję RM.
5. Sprawy wniesione i bieżące.


Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/121/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.


ROCZNY PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, HANDLU I USŁUG
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2012 R.

lp. Termin
posiedzenia
Tematyka posiedzenia
1. styczeń
luty
1. Przyjęcie planu pracy komisji na 2012 rok.
2. Analiza sprawozdania z realizacji interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
3. Analiza sprawozdania z realizacji uchwal Rady Miejskiej w Szubinie za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
4. Omówienie materiałów sesyjnych.
2. marzec 1. Informacja o sytuacji handlu i usług na terenie Gminy.
2. Omówienie materiałów sesyjnych.
3. kwiecień 1. Omówienie materiałów sesyjnych.
4. maj 1. Kontrola umowy udzielonej dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Szubinie za 2011 rok.
2. Omówienie materiałów sesyjnych.
5. czerwiec 1. Zapoznanie się ze stanem dzikich wysypisk odpadów na terenie gminy i ich likwidacją.
2. Omówienie materiałów sesyjnych.
6. sierpień
wrzesień
1. Omówienie materiałów sesyjnych.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o podziale gminy Szubin na okręgi wyborcze.
7. październik 1. Kontrola prac dotyczących wprowadzania nowego systemu gospodarki odpadami.
2. Omówienie materiałów sesyjnych.
8. listopad 1. Analiza i ocena projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.
2. Omówienie materiałów sesyjnych.
9. grudzień 1. Sprawozdanie z działalności komisji za 2012 rok.
2. Uchwalenie planu pracy komisji na 2013 rok.
3. Omówienie materiałów sesyjnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szubin.


Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/121/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.


ROCZNY PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2012 R.

lp. Termin
posiedzenia
Tematyka posiedzenia
1. styczeń
luty
1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szubinie za 2011 rok.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych przez radnych w 2011 roku.
3. Kontrola działalności hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 – posiedzenie w obiekcie wizytowanym.
4. Wysłuchanie informacji o przygotowaniach do przeprowadzenia konkursów na Dyrektorów Szkół.
5. Sprawy bieżące.
2. marzec 1. Analiza i opinia komisji o sprawozdaniu z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie za rok 2011 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji założeń Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Szubina.
3. Rozpatrzenie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
4. Sprawy bieżące.
3. kwiecień 1. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności instytucji kultury na terenie gminy za 2011 rok:
- Szubiński Dom Kultury;
- Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna.
2. Omówienie przygotowań do Dni Szubina.
3. Kontrola kosztów działalności w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie:
- koszty utrzymania poszczególnych filii – rzeczowe i osobowe (wizytowanie filii).
4. Sprawy bieżące.
4. maj 1. Rozpatrzenie informacji ze współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok.
2. Kontrola wykonania uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Szubin – posiedzenia wyjazdowe.
3. Sprawy bieżące.
5. czerwiec 1. Rozpatrzenie informacji o przewidywanej organizacji placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 (na podstawie arkuszy organizacyjnych).
2. Zapoznanie się z informacją o przeprowadzonych konkursach bądź powierzeniu stanowisk Dyrektorom Szkół.
3. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Szubin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok w działach i rozdziałach związanych z zakresem działania komisji.
4. Zaopiniowanie programu promocji Marki Gminy Szubin.
5. Sprawy bieżące.
6. sierpień 1. Przegląd obiektów oświatowych i stan ich przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 (posiedzenia wyjazdowe).
2. Rozpatrzenie informacji z przygotowania placówek szkolnych do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013.
3. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin za I półrocze 2012 roku w działach i rozdziałach związanych z zakresem działania komisji.
4. Sprawy bieżące.
7. wrzesień 1. Zaopiniowanie podziału gminy Szubin na okręgi wyborcze.
2. Opracowanie wniosków komisji do projektu budżetu gminy Szubin na 2013 rok.
3. Sprawy bieżące.
8. październik 1. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Szubin w roku szkolnym 2011/2012.
2. Sprawy bieżące.
9. listopad 1. Zapoznanie się i przyjęcie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
2. Zapoznanie się i przyjęcie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnych Programów Zdrowotnych na 2013 rok.
3. Sprawy bieżące.
10. grudzień 1. Analiza i zaopiniowanie działów i rozdziałów projektu budżetu gminy na 2013 rok związanych z zakresem działania komisji.
2. Przygotowanie propozycji do planu pracy komisji na 2013 rok.
3. Podsumowanie pracy komisji i przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2012 rok.
4. Sprawy bieżące.Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, poszczególne komisje opracowują swoje plany pracy, które przedkładają radzie. W świetle zapisu § 60 ust. 1 Statutu Gminy Szubin, komisje pracują według zatwierdzonych przez radę rocznych planów pracy.
Biorąc powyższe pod uwagę, w celu prawidłowej pracy Rady Miejskiej w Szubinie, która działa poprzez komisje stałe, niezbędnym jest zatwierdzenie rocznych planów pracy stałych komisji na 2012 r.PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżałapobierz uchwałę (90kB) pdf
pobierz uchwałę w postaci pliku .lapx (176kB) zip


Plik .lapx możesz otworzyć za pomocą przeglądarki aktów prawnych LAPX Viewer.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (9 lutego 2012, 11:33:42)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (25 lutego 2012, 11:51:40)
Zmieniono: dodano tekst

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1333