Uchwała nr XVII/120/12Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 2 lutego 2012w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Szubinie na 2012 rokNa podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z § 25 ust. 2 uchwały Nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 69, poz. 1199, z 2005 r. Nr 16, poz. 219, z 2006 r, Nr 168, poz. 2735, z 2007 r. Nr 68, poz. 1109 oraz z 2008 r. Nr 83, poz. 1383) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/120/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Szubinie na 2012 rok

Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z § 25 ust. 2 uchwały Nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 69, poz. 1199, z 2005 r. Nr 16, poz. 219, z 2006 r, Nr 168, poz. 2735, z 2007 r. Nr 68, poz. 1109 oraz z 2008 r. Nr 83, poz. 1383) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjąć roczny plan pracy Rady Miejskiej w Szubinie na 2012 rok w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Szubinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały nr XVII/120/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2012 ROK


Lp. Termin
sesji
Tematyka sesji Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów Komisja opiniująca przygotowane materiały
1. styczeń
luty
1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szubinie za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Burmistrz Szubina stałe komisje Rady Miejskiej
2. Sprawozdanie z realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych przez radnych w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie stałe komisje Rady Miejskiej
3. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie za 2011 r. Przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie stałe komisje Rady Miejskiej
4. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Szubinie na 2012 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie stałe komisje Rady Miejskiej
5. Zatwierdzenie rocznych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie. Przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie stałe komisje Rady Miejskiej
6. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Kierownik Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej
2. marzec 1. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie za rok 2011 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Kierownik Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej
2. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Kierownik Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie
Burmistrz Szubina
Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej
3. Sprawozdanie z realizacji założeń Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Szubina. Kierownik Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej
3. kwiecień
maj
Informacja ze współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok. Referat Inwestycji i Programów Europejskich Komisja Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej
4. czerwiec 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Szubin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok. Burmistrz Szubina
Skarbnik Gminy
Komisja Rewizyjna
Komisja Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego
2. Informacja z działalności w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Naczelnik Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Komisja Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego
3. Program promocji Marki Gminy Szubin. Burmistrz Szubina Komisja Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej
5. sierpień 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szubin za pierwsze półrocze 2012r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2012 roku przez samorządowe instytucje kultury. Burmistrz Szubina
Skarbnik Gminy
Komisja Rewizyjna
Komisja Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin. Burmistrz Szubina
Skarbnik Gminy
Komisja Rewizyjna
Komisja Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego
3. Informacja z przygotowania placówek szkolnych do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013. Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej
6. wrzesień Podział Gminy Szubin na okręgi wyborcze. Burmistrz Szubina Komisja Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska Handlu i Usług
Komisja Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego
7. październik 1. Przedłożenie informacji Radzie Miejskiej w Szubinie o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2011 r. przez podmioty, o których mowa w art. 24h ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie
Burmistrz Szubina
2. Informacja Burmistrza Szubina o wydanych decyzjach dotyczących naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna) za okres od 01.10.2011 r. do 30.09.2012 r. Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Komisja Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Szubin w roku szkolnym 2011/2012. Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej
4. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2013 r. Burmistrz Szubina Komisja Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego
8. listopad 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii na rok 2013. Pełnomocnik Burmistrza Szubina Pani Renata Michalak Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej
Komisja Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnych Programów Zdrowotnych na rok 2013. Pełnomocnik Burmistrza Szubina Pani Renata Michalak Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej Komisja Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego
3. Informacja z realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg i mostów, oświetlenia ulicznego, zieleni oraz czystości na terenie gminy i miasta Szubin w roku 2012. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Komisja Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego
9. grudzień 1. Uchwalenie budżetu gminy Szubin na 2013 rok. Burmistrz Szubina
Skarbnik Gminy
Komisja Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego
2. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Szubinie na 2013 rok. Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie stałe komisje Rady Miejskiej w Szubinie
3. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szubin. Burmistrz Szubina
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska Handlu i Usług
Komisja Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku PublicznegoUzasadnienie

W świetle zapisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy”.
Statutu Gminy Szubin w § 25 ust. 2 precyzuje, że sesje zwyczajne przewidziane są w planie pracy Rady. Przedmiotowy plan pracy Rady Miejskiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zawiera zadania należące do kompetencji Rady oraz uwzględnia tematy zgłoszone przez Burmistrza Szubina i radnych Rady Miejskiej w Szubinie.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżałapobierz uchwałę (76kB) pdf
pobierz uchwałę w postaci pliku .lapx (138kB) zip


Plik .lapx możesz otworzyć za pomocą przeglądarki aktów prawnych LAPX Viewer.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (9 lutego 2012, 11:31:59)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (16 lutego 2012, 18:11:50)
Zmieniono: dodano treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 991