Uchwała nr XIV/115/11Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 24 listopada 2011w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Szubińskiej w SzubinieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) i art. 11 ust.16 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 136, poz. 956) oraz § 11 Statutu Muzeum Ziemi Szubińskiej, nadanego uchwałą Nr V/46/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie i nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. z 2003 r. Nr 88, poz. 1286 oraz z 2010 r. Nr 114, poz. 1473) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/115/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 listopada 2011


w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) i art. 11 ust.16 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 136, poz. 956) oraz § 11 Statutu Muzeum Ziemi Szubińskiej, nadanego uchwałą Nr V/46/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie i nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. z 2003 r. Nr 88, poz. 1286 oraz z 2010 r. Nr 114, poz. 1473) uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołać przy Muzeum Ziemi Szubińskiej Radę Muzeum w następującym składzie osobowym:
1) Piotr Adamczewski,
2) Elżbieta Donarska,
3) Jadwiga Erdmann,
4) Edmund Karnowski,
5) Benigna Olszewska,
6) Stanisław Wypych.

§ 2. Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata.

§ 3. Rada Muzeum wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 4. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Szubina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, przy muzeach samorządowych działa rada muzeum, której członków wybiera jednostka samorządu terytorialnego.
W dniu 15 listopada 2011 r. Pani Kamila Czechowska Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej zwróciła się z prośbą o powołanie Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie w składzie sześcioosobowym składającym się z osób związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem Muzeum Ziemi Szubińskiej.
Rada Muzeum sprawować będzie nadzór nad wypełnieniem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa ziemi szubińskiej.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.Przewodniczący Rady

Marek Domżałapobierz uchwałę (908kB) pdf
pobierz uchwałę w postaci pliku .lapx (890kB) zip


Plik .lapx możesz otworzyć za pomocą przeglądarki aktów prawnych LAPX Viewer.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (9 grudnia 2011, 14:59:30)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (11 grudnia 2011, 20:22:35)
Zmieniono: poprawiono literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1454