Uchwała nr XIV/114/11Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 24 listopada 2011w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 oraz ust. 11 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459, z 2007 r. Nr 191, poz. 1371, z 2009 r. Nr 206, poz. 1590, z 2010 r. Nr 21, poz. 109, oraz z 2011 r. Nr 187, poz. 1110), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/114/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 listopada 2011


w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 oraz ust. 11 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459, z 2007 r. Nr 191, poz. 1371, z 2009 r. Nr 206, poz. 1590, z 2010 r. Nr 21, poz. 109, oraz z 2011 r. Nr 187, poz. 1110), uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Wyraża się zgodę na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do zabudowanych na cele mieszkaniowe nieruchomości, stanowiących własność Gminy Szubin.
2. Bonifikata wynosi 3% za każdy pełny rok wykorzystanego prawa użytkowania wieczystego, licząc do dnia złożenia kompletnego wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
3. W przypadku wielofunkcyjnego korzystania z nieruchomości, bonifikatę udziela się proporcjonalnie do części wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
4. Bonifikata, o której mowa w niniejszym § nie może przekraczać 90% opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 2.1. Bonifikaty, o której mowa w § 1 nie stosuje się w przypadku rozłożenia opłaty na raty.
2. Przy ubieganiu się o bonifikatę, o której mowa w niniejszej uchwale, wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nieruchomość lub określona jej część wykorzystywana jest wyłącznie na cele mieszkaniowe.
3. Warunkiem udzielenia bonifikaty, o której mowa w niniejszej uchwale, jest niezaleganie przez użytkownika wieczystego z płatnościami z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia.

§ 3. Do spraw z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wszczętych a nie zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się na warunkach w niej określonych bonifikatę w wysokości 90%.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XL/307/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 września 2006 r. o wyrażeniu zgody na udzielanie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w doniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Uzasadnienie

W dniu 9 października 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 187, poz. 1110), która zniosła obligatoryjne bonifikaty wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm), w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. Podstawę do zmiany powyższej ustawy stanowił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010 r.(sygn. Akt K9/08), stwierdzający niezgodność art. 4 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z art. 165 ust. 1 oraz 167 ust. 1 i 2 Konstytucji w zakresie obowiązkowego udzielenia bonifikaty przez organ jednostki samorządu terytorialnego właściwego do wydania decyzji „przekształceniowej”. Zmiana przepisów wprowadziła fakultatywność udzielania bonifikat od opłaty za przekształcenie.
Wobec powyższego, korzystając z delegacji ustawowej zawartej w powołanych wyżej przepisach, w celu stworzenia dla wnioskodawców korzystniejszych warunków do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe Rada Miejska w Szubinie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty od opłat w wysokości 3% za każdy pełen rok wykorzystanego prawa użytkowania wieczystego licząc do dnia złożenia kompletnego wniosku o przekształcenie.
Wysokość bonifikat uzależniona jest od wykorzystanych lat użytkowania wieczystego. W taki sposób, że użytkownicy wieczyści, którzy stosunkowo niedawno nabyli prawo użytkowania wieczystego, otrzymają niższy procent bonifikaty niż użytkownicy wieczyści, którzy uiszczają opłatę roczną od wielu lat, ponieważ nabyli prawo użytkowania wieczystego nieruchomości dawno temu.
Dla grupy użytkowników wieczystych, którzy złożyli wnioski o przekształcenie i wszczęte w tym zakresie postępowanie nie zakończyło się wydaniem decyzji, proponuje się bonifikatę w wysokości 90%. Takie rozwiązanie umożliwia tym osobom uzyskanie bonifikaty w wysokości odpowiadającej stanowi prawnemu na dzień złożenia przez nich wniosku.
Przyznanie bonifikat ma zachęcić użytkowników wieczystych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.Przewodniczący Rady

Marek Domżałapobierz uchwałę (913kB) pdf
pobierz uchwałę w postaci pliku .lapx (900kB) zip

Uwaga!

Uchwała utraciła moc.
Uchwała obowiązująca V/45/19.

Uwaga!

Akt uchyla uchwałę Nr XL/307/06 pobierz uchwałę.


Plik .lapx możesz otworzyć za pomocą przeglądarki aktów prawnych LAPX Viewer.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 34 z dnia 2012-01-16

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (9 grudnia 2011, 14:57:36)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (24 czerwca 2020, 07:10:23)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1594