Uchwała nr XIV/105/11Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 24 listopada 2011w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Brzózki i Małe Rudy gm. SzubinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/105/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 listopada 2011


w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Brzózki i Małe Rudy gm. Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Nadać we wsi Brzózki gm. Szubin nazwę drodze wewnętrznej Różana, obejmującą w całości wydzieloną geodezyjnie działkę nr 662/4.;
2. Nadać we wsi Małe Rudy gm. Szubin nazwę drodze wewnętrznej Olchowa, obejmującą w całości wydzieloną geodezyjnie działkę nr 43/1.

§ 2. Przebieg nowo nazwanych dróg wewnętrznych, o których mowa w § 1, określają schematyczne szkice sytuacyjne części miejscowości Brzózki i Małe Rudy gm. Szubin, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Zdjęcie


ZdjęcieUzasadnienie

Wnioskiem z dnia 31 października 2011 r. Rada Sołecka Sołectwa Brzózki wystąpiła do Burmistrza Szubina z prośbą o nadanie nazwy Różana drodze wewnętrznej położonej we wsi Brzózki gm. Szubin, obejmującą w całości wydzieloną geodezyjnie działkę nr 662/4 w celu ustalenia prawidłowych adresów dla nowo wybudowanych budynków oraz powstałych działek budowlanych.
Wnioskiem z dnia 13 września 2011 r. Rada Sołecka Sołectwa Małe Rudy wystąpiła do Rady Miejskiej w Szubinie z prośbą o nadanie nazwy Olchowa drodze wewnętrznej położonej we wsi Małe Rudy gm. Szubin, obejmującą w całości wydzieloną geodezyjnie działkę nr 43/1 w celu ustalenia prawidłowych adresów dla nowo wybudowanych budynków oraz powstałych działek budowlanych.
Po analizie wniosków Burmistrz Szubina ustalił, że działka nr 662/4 położona we wsi Brzózki oraz działki nr 43/1 położonej we wsi Małe Rudy w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) stanowią drogi wewnętrzne. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga pisemnej zgody właściciela terenów, na których jest ona zlokalizowana.
Działka nr 662/4 położona w miejscowości Brzózki stanowi własność Pana XXXXX XXXXX, Pana XXXXX XXXXX, Pana XXXXX XXXXX i Pani XXXXX XXXXX, którzy w oświadczeniu z dnia 26 września 2011 r. wyrazili zgodę na oznaczenie tej drogi nazwą Różana.
Działka nr 43/1 położona w miejscowości Małe Rudy stanowi własność Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Starosta Nakielski. W oświadczeniu z dnia 20 października 2011 r. Starosta Nakielski wyraził zgodę na oznaczenie tej drogi nazwą Olchowa.
Przebieg nazwanych dróg wewnętrznych określono w załącznikach do niniejszej uchwały.
Na terenie wsi Brzózki i Małe Rudy występują drogi oznaczone nazwami. Po analizie spisu istniejących już nazw stwierdzono, że nadane nazwy niniejszą uchwałą nie powtarzają się.
Samoistną podstawę prawną do podjęcia tej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.).
Spełniając postulaty mieszkańców wsi Brzózki i Małe Rudy oraz w świetle opisanego stanu faktycznego, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała
XXXXX    Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Michał Moniak.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 310, poz. 3369 z dnia 2011-12-30

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (9 grudnia 2011, 14:01:50)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (30 grudnia 2011, 12:21:36)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1247