Uchwała nr VI/23/11Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 17 marca 2011zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Kołaczkowo, gmina Szubin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 i Nr 130, poz. 871) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VI/23/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 17 marca 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Kołaczkowo, gmina Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 i Nr 130, poz. 871) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale nr LII/426/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Kołaczkowo, gmina Szubin skreśla się § 1 ust. 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała dotyczy wprowadzenia zmiany w uchwale nr LII/426/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Kołaczkowo, gmina Szubina. Przedmiotowa uchwała usuwa w całości zapis § 1 ust. 2, który brzmiał: „Teren, o którym mowa w ust. 1 przewiduje przeznaczyć się na cele: cmentarza, mieszkalnictwa jednorodzinnego, zabudowy usługowej, terenów zieleni wraz z wyznaczeniem terenów infrastruktury technicznej i komunikacji”. 

Podjęcie rzeczonej uchwały jest podyktowane pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. (wpływ: 16.12.2010 r.), w którym zwraca uwagę na powtarzające się w uchwałach naruszenie zapisów art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), polegające na zawieraniu w uchwałach o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów w przyszłym planie. Takie zapisy mogą być podstawą do stwierdzenia nieważności uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez organ nadzorczy. 

Wyłącznym przedmiotem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego jest odpowiednie określenie granic obszaru objętego planem. Nie wolno natomiast formułować w tej uchwale propozycji co do przyszłego przeznaczenia terenu. Rolą uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego jest wyłącznie zakomunikowanie wszczęcia procesu planistycznego. 

W związku z powyższym wykreśla się cały zapis ustępu 2 paragrafu 1 uchwały. 

Pozostałe zapisy uchwały realizują ustalenia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, więc ich zapisy pozostają bez zmian. 

Mając na uwadze powyższe ustalenia, uważam podjęcie przedmiotowej uchwały za uzasadnione. 
PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżałapobierz zeskanowaną uchwałę (86kB) pdfUchwały zmienione:
Uchwała nr LII/426/10
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (28 marca 2011, 12:35:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1080