Uchwała nr VI/22/11Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 17 marca 2011w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Szkocja gm. Szubin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VI/22/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 17 marca 2011


w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Szkocja gm. Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:


§ 1. Nadać w miejscowości Szkocja gm. Szubin nazwę drodze wewnętrznej Brzozowa, obejmującą w całości wydzieloną geodezyjnie działkę nr 283/17. 

§ 2. Przebieg nowo nazwanej drogi wewnętrznej, o której mowa w § 1, określa schematyczny szkic sytuacyjny części miejscowości Szkocja gm. Szubin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Załącznik do uchwały nr VI/22/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 17 marca 2011 r.

Schematyczny szkic sytuacyjny części miejscowości Szkocja gm. Szubin

Zdjęcie

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 11 lutego 2011 r. Rada Sołecka Sołectwa Szkocja wystąpiła do Burmistrza Szubina z prośbą o nadanie nazwy Brzozowa drodze wewnętrznej położonej we wsi Szkocja gm. Szubin, obejmującą w całości wydzieloną geodezyjnie działkę nr 283/17 w celu ustalenia prawidłowych adresów dla nowo wybudowanych budynków oraz powstałych działek budowlanych. 

Po analizie wniosku Burmistrz Szubina ustalił, że działka nr 283/17 położona we wsi Szkocja w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) stanowi drogę wewnętrzną. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga pisemnej zgody właściciela terenów, na których jest ona zlokalizowana. 

Działka nr 283/17 położona w miejscowości Szkocja stanowi współwłasność Pani ----- ----- i Pana ----- -----, którzy w oświadczeniu z dnia 11 lutego 2011 r. wyrazili zgodę na oznaczenie tej drogi nazwą Brzozowa. 

Przebieg nazwanej drogi wewnętrznej określono w załączniku do niniejszej uchwały. 

Na terenie wsi Szkocja występują już ulice i drogi oznaczone nazwami. Po analizie spisu istniejących już nazw stwierdzono, że nadana nazwa niniejszą uchwałą nie powtarza się. 

Samoistną podstawę prawną do podjęcia tej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.). 

Spełniając postulaty mieszkańców miejscowości Szkocja oraz w świetle opisanego stanu faktycznego, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione. 
PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała


----- Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Michał Moniak.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 79, poz. 587 z dnia 2011-04-01

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (28 marca 2011, 11:41:09)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (17 maja 2011, 12:27:28)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 686