Uchwała nr VI/21/11Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 17 marca 2011w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Szubin Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 36 pkt 2 lit. f i art. 44 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842) oraz art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 i Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VI/21/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 17 marca 2011


w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Szubin

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 36 pkt 2 lit. f i art. 44 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842) oraz art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 i Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Gmina Szubin sprawia pogrzeb osobom zmarłym, które zamieszkiwały lub przebywały na jej terenie, w tym osobom bezdomnym, w razie braku osób bliskich zobowiązanych do dokonania pochówku lub osób zobowiązanych do alimentacji, lub gdy osoby zobowiązane znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, uniemożliwiającej im sprawienie pogrzebu. 

2. Gmina jest zwolniona z obowiązku sprawienia pogrzebu wówczas, gdy znajdują się osoby bliskie lub podmioty, które dobrowolnie zajmą się zorganizowaniem pogrzebu. 

3. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu, po rozeznaniu sytuacji przez pracownika socjalnego i stwierdzeniu zaistnienia okoliczności określonych w pkt. 1. 

4. Sprawienie pogrzebu odbywa się zgodnie z wyznaniem zmarłego lub w sposób miejscowo przyjęty, zwłaszcza kiedy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej bądź gdy była osobą niewierzącą. 

§ 2. 1. Sprawienie pogrzebu zleca kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie firmie świadczącej usługi pogrzebowe, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

2. Decyzję w sprawie pogrzebu na koszt gminy podejmuje kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie. 

3. Sprawienie pogrzebu nie wymaga wydania decyzji w sytuacji niemożliwości ustalenia strony postępowania administracyjnego. 

§ 3. 1. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności, w tym w szczególności: 

1) przygotowanie zwłok do pochówku; 

2) przechowanie zwłok w  chłodni, kaplicy bądź prosektorium; 

3) zapewnienie stosownego ubrania i obuwia; 

4) zakup trumny, krzyża i tabliczki nagrobnej; 

5) transport zwłok do miejsca pochówku; 

6) wykopanie grobu; 

7) opłata miejsca na cmentarzu; 

8) zakup wiązanki kwiatów; 

9) posługa kapłańska (lub celebra innego wyznania); 

10) dokonanie pochówku. 

2. Koszty wymienione w ust. 1 pokrywa się na podstawie rachunków (faktur). 

§ 4. Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu finansowane są przez gminę ze środków przeznaczonych na realizację zadań własnych z pomocy społecznej. 

§ 5. Wydatki poniesione przez gminę na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi: 

1) z zasiłku pogrzebowego, o ile taki zasiłek przysługuje z ubezpieczenia społecznego, 

2) w całości z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy, a zostawił majątek, 

3) w przypadku sprawienia pogrzebu osobie bezdomnej, bez uprawnień do zasiłku pogrzebowego oraz osobie, której tożsamości nie da się ustalić, koszty pogrzebu pokrywa w całości gmina, 

4) w przypadku, gdy zmarły był osobą bezdomną, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie pokrywa w całości koszty pogrzebu, a następnie występuje do gminy właściwej ze względu na ostatnie miejsce zameldowania osoby na pobyt stały o zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu. 

§ 6. 1. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie może odstąpić od żądania zwrotu w całości lub części wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu od spadkobierców, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Sytuację materialną spadkobierców ustala się na podstawie dokumentów właściwych do ustalenia kryterium dochodowego oraz wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 


Uzasadnienie

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt. 15 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu osobom zmarłym, w tym osobom bezdomnym. Wydatki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu podlegają zwrotowi w całości lub w części z masy spadkowej. Jeżeli przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego, to wydatki pokrywa się z tego zasiłku. Jeśli zmarły nie miał środków utrzymania z ubezpieczenia społecznego i nie posiada osób zobowiązanych do alimentacji, koszty pogrzebu w całości pokrywa Gmina. Sposób sprawienia pogrzebu określa § 3 niniejszej uchwały. Z uwagi na powyższe uregulowania ustawowe niezbędne jest podjęcie uchwały w w/w kwestii. 
PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżałapobierz zeskanowaną uchwałę (129kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (28 marca 2011, 10:00:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1130