Uchwała nr V/20/11Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 27 stycznia 2011w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości KrólikowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr V/20/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 stycznia 2011


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Królikowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdzić Plan Odnowy Miejscowości Królikowo przyjęty uchwałą nr 1/2011 przez zebranie wiejskie w Królikowie z dnia 20 stycznia 2011 r. w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XLIX/374/10 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Królikowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały nr V/20/10
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 stycznia 2011 r.
pobierz załącznik (5111kB) pdf

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
KRÓLIKOWOUZASADNIENIE

Dnia 20 stycznia 2011 r. roku w miejscowości Królikowo odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców, na którym ponownie przedstawiono i omówiono Plan Odnowy Miejscowości Królikowo. Dokument został sporządzony na lata 2010 – 2020 i zawiera najważniejsze założenia rozwoju miejscowości i zadań, jakie mieszkańcy stawiają sobie do realizacji w tym okresie. Poprzednie zebranie wiejskie w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości odbyło się 6 maja 2010 r., przy czym w wyniku błędu pisarskiego w nagłówku planu odnowy, stanowiącego załącznik do uchwały zebrania wiejskiego nr 1/2010 z dnia 06.05.2010 r. wpisano „Plan Rozwoju Miejscowości Królikowo”, zamiast „Plan Odnowy Miejscowości Królikowo. Na w/w zebraniu wiejskim dokonano sprostowania powyższego błędu w dokumencie i podjęto uchwałę nr 1/2011 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Królikowo.
Obecnie Gmina ubiega się o dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Królikowie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie jest prawidłowo uchwalony plan odnowy miejscowości.
W związku z powyższym istnieje konieczność uchylenia uchwały nr XLIX/374/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Królikowo oraz podjęcia nowej uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Królikowo przyjętego uchwałą nr 1/2011 zebrania wiejskiego w Królikowie (z poprawionym załącznikiem do uchwały) z dnia 20 stycznia 2011 r.WICEPRZEWODNICZACY RADY

Remigiusz Kasprzakpobierz zeskanowaną uchwałę wraz z załącznikiem (5189kB) pdfUchwały uchylone:
uchwała nr XLIX/374/10
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (4 lutego 2011, 08:21:20)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (11 lutego 2011, 08:38:12)
Zmieniono: poprawaformy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1016