Uchwała nr IV/13/10Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 grudnia 2010w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Szubin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, i Nr 106, poz. 675), art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV/13/10
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2010


w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, i Nr 106, poz. 675), art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:


Rozdział 1.Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Szubin. 

2. Tworząc warunki sprzyjające rozwojowi sportu Gmina Szubin zamierza osiągnąć następujący cel publiczny: 

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, 

2) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia, 

3) umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców, 

4) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych, 

5) promocję sportu i aktywnego stylu życia. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Szubin, 

2) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Szubinie, 

3) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Szubina, 

4) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Szubinie, 

5) dotacji – należy przez to rozumieć dotację celową, o której mowa w art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, udzieloną klubowi sportowemu. 

§ 3. Zadania zmierzające do rozwoju sportu w gminie realizowane będą w formie: 

1) udzielania wsparcia finansowego (dotacji) na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, 

2) konsultowania z klubami sportowymi projektów uchwał rady dotyczących sportu i krzewienia kultury fizycznej poprzez ich przesyłanie klubom sportowym oraz organizowanie spotkań z członkami klubów sportowych, 

3) wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe na zasadach określonych w odrębnej uchwale rady. 

Rozdział 2.Warunki otrzymania wsparcia finansowego 

§ 4. 1. Wsparcie finansowe na rozwój sportu mogą uzyskać kluby sportowe działające na obszarze gminy, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz realizują cel publiczny z zakresu sportu. 

2. Dotacje może otrzymywać klub sportowy jeżeli: 

1) realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, 

2) angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi przy realizacji zadań na rzecz mieszkańców, 

3) promuje wizerunek Szubina jako gminy stwarzającej warunki dla rozwoju sportu, 

4) zapewni udział środków własnych na realizację zadania. 

§ 5. 1. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego i może być przeznaczona w szczególności na: 

1) realizację programów szkolenia sportowego: 

a) transport, koszty podróży, w tym noclegów i wyżywienia w trakcie zawodów trwających dłużej niż 1 dzień dla zawodników i osób realizujących zadanie, 

b) opiekę medyczną, badania lekarskie; 

c) zakup środków doraźnej pomocy medycznej, odżywek; 

d) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia); 

e) opłaty startowe; 

f) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe; 

g) ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów, 

h) koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych niezbędnych do realizacji zadania, 

i) koszty pośrednie, w szczególności koszty mediów, czynszu, koszty administracyjne, obsługi księgowej; 

2) zakup sprzętu sportowego, odzieży i obuwia sportowego, 

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach: 

a) opłaty za sędziowanie zawodów; 

b) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi; 

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 

5) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 

2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu: 

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, 

2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego, 

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych, nałożonych na klub sportowy lub zawodnika, 

4) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, 

5) budowy i modernizacji obiektu sportowego służącego do uprawiania sportu, 

6) zakupu urządzeń i sprzętu zaliczanego do majątku trwałego. 

3. Dotacja może być przyznana w wysokości do 90% planowanych kosztów realizacji zadania. 

4. Klub sportowy, który otrzymał dotację zobowiązuje się do informowania w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, poprzez media, odzież sportową, poprzez widoczną w miejscu realizacji zadania tablicę, baner, bilbord oraz przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez gminę. 

Rozdział 3.Tryb udzielania dotacji 

§ 6. 1. Wsparcie finansowe udzielane jest po przeprowadzeniu przez burmistrza postępowania konkursowego. 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie finansowe określa corocznie rada w uchwale budżetowej. 

§ 7. 1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. 

2. W ogłoszeniu o konkursie powinny być zawarte, co najmniej następujące informacje: 

1) nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs, 

2) zasady przyznawania dotacji, 

3) wymogi formalne, jakie winna spełnić oferta, 

4) miejsce i termin składania ofert, 

5) miejsce i termin otwarcia ofert, 

6) zastrzeżenie o prawie odwołania konkursu oraz przesunięciu terminu składania ofert. 

§ 8. 1. Oferta złożona przez klub sportowy ubiegający się o przyznanie dotacji powinna zawierać, co najmniej: 

1) nazwę i siedzibę oferenta, 

2) dokładny adres oferenta, numer telefonu i faksu oraz adres e-mail, 

3) formę prawną i numer rejestru, w którym wpisany jest klub sportowy, 

4) nazwę banku i numer rachunku bankowego, 

5) rodzaj i cel zadania, 

6) szczegółowy, spójny z kosztorysem opis realizacji zadania, 

7) kosztorys zawierający kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania z zaznaczeniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości planowanego do uzyskania wsparcia finansowego z budżetu gminy, 

8) wysokość wnioskowanego wsparcia finansowego, 

9) oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie i załącznikach do oferty informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, 

10) podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta. 

2. Do oferty, o której mowa w ust. 1 należy dołączyć: 

1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis tego dokumentu, wystawiony nie później niż trzy miesiące przed terminem składania ofert, 

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu klubu sportowego, 

3) informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających wykonanie zadania, 

4) merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności za rok budżetowy poprzedzający o 2 lata rok, na który składana jest oferta oraz kseropkopię protokołu z zebrania sprowozdawczego z roku poprzedzającego rok, na który składana jest oferta. 

3. W ofercie można zawrzeć informacje lub dołączyć do oferty oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty zawierające referencje, czy potwierdzające wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie oferenta. 

4. Oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie nie będą rozpatrywane przy przyznawaniu dotacji celowej. 

§ 9. Oferty złożone w otwartym konkursie ofert opiniuje komisja konkursowa powołana przez burmistrza. 

§ 10. 1. Po zapoznaniu się z oceną komisji konkursowej, decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości podejmuje burmistrz w ramach środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy. 

2. Decyzja burmistrza w sprawie przyznania lub odmowy wsparcia finansowego zapada w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

4. Podejmując decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego burmistrz bierze pod uwagę: 

1) celowość zadania, zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką samorządu gminnego, 

2) posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału kadrowego, rzeczowego i finansowego, 

3) zgodność zadań przedstawionych w ofercie ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta, 

4) osiągnięcia i doświadczenie oferenta w realizacji zadań, 

5) doświadczenia z dotychczasowej współpracy z oferentem, 

6) rodzaj planowanych kosztów, gospodarność wydatkowania środków publicznych na realizację zadania, w tym wielkość i celowość wnioskowanego wsparcia. 

Rozdział 4.Umowa o dotację i rozliczenie dotacji 

§ 11. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą a klubem sportowym, którego oferta została wybrana. 

2. Wsparcie finansowe winno być wykorzystane w trakcie roku budżetowego, na który zostało przyznane. 

3. Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż rok budżetowy. 

4. Umowa winna zawierać w szczególności: 

1) oznaczenie stron umowy, 

2) rodzaj zadania podlegający wsparciu finansowemu i cel na jaki wsparcie finansowe zostało przyznane, 

3) wysokość wsparcia finansowego przyznanego klubowi sportowemu na realizację zadania, 

4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania, 

5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania środków finansowych, 

6) sposób i termin rozliczenia dotacji, 

7) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy, 

8) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części wsparcia finansowego lub niewłaściwe wykorzystanego wsparcia finansowego, 

9) podpisy stron. 

5. Załącznikiem do umowy jest zawarty w ofercie szczegółowy opis zadania i kosztorys. 

6. Środki przewidziane w umowie są przekazywane na rachunek bankowy klubu, w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania. 

§ 12. Umowa może być rozwiązana przez gminę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) wykorzystania udzielonego wsparcia niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, 

3) jeżeli klub sportowy przekaże część lub całość wsparcia finansowego osobie trzeciej, pomimo, że nie przewiduje tego umowa. 

§ 13. 1. W trakcie realizacji zadania gmina może dokonać kontroli jego realizacji. 

2. Kontroli dokonują pracownicy urzędu upoważnieni przez burmistrza. 

3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli burmistrz zawiadamia klub sportowy, co najmniej 3 dni przed terminem planowanej kontroli. 

4. Kontroli dokonuje się w siedzibie klubu sportowego lub w urzędzie. 

5. Kontrolujący mają prawo żądania udzielenia informacji o przebiegu wykonania zadania, wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadania i wydatkowaniem wsparcia finansowego, wglądu do dokumentacji księgowej. 

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. 

§ 14. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, że przyznana dotacja została wydatkowana w sposób niezgodny z postanowieniami umowy, wypłacona kwota dotacji podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dotacji klubowi sportowemu. 

§ 15. 1. W okresie obowiązywania umowy o realizację zadania klub sportowy składa sprawozdania częściowe z wydatkowania danej transzy otrzymanych środków oraz realizacji określonego zadania. 

2. Termin złożenia sprawozdania częściowego wyznacza się do 15 dnia miesiąca po każdym kwartale. 

3. Po zakończeniu realizacji zadania, klub sportowy składa sprawozdanie z jego wykonania w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, na jaki została zawarta umowa. 

4. Sprawozdanie powinno zawierać, co najmniej: 

1) informację o przebiegu realizacji zadania, 

2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do złożonej oferty, 

3) inne istotne informacje o realizacji zadania, 

4) zestawienie rachunków potwierdzających wydatkowanie środków. 

5. Niewykorzystana przez klub sportowy kwota dotacji podlega zwrotowi do budżetu gminy zgodnie z art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Rozdział 5.Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 16. Traci moc: 

1) uchwała nr XXVII/196/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 29, poz. 575); 

2) uchwała nr XXXIV/258/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 50, poz. 1049). 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uzasadnienie

Dnia 16 października 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie. Z tym dniem straciła moc ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym oraz ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, na podstawie, których Gmina Szubin wspierała działalność klubów sportowych w zakresie sportu kwalifikowanego. 

Nowa ustawa o sporcie stanowi, że tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu należy do zadań własnych gminy oraz definiuje sport, jako wszelkie formy aktywności fizycznej człowieka, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji psychofizycznej człowieka, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie organ stanowiący gminy może określić w drodze uchwały warunki i tryb finansowania sportu wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który zamierza osiągnąć. 

Aby umożliwić realizację tego celu oraz zapewnić wsparcie finansowe zadań w zakresie sportu konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Ponieważ zagadnienia objęte uchwałą dotyczą działalności organizacji pożytku publicznego tj. klubów sportowych – projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym, w trybie uchwały nr LIII/438/10 z dnia 4 listopada 2010 r. Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi trwały do 17.12.2010 r. Nie wniesiono żadnych uwag do wyłożonego projektu uchwały. 
PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała
Uwaga!

Akt uchyla uchwały:
Nr XXVII/196/08 pobierz uchwałę,
Nr XXXIV/258/09 pobierz uchwałę_2.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 17, poz. 118 z dnia 2011-01-28

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (5 stycznia 2011, 14:12:42)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (8 lipca 2020, 07:09:41)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1660