Uchwała nr IV/10/10Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 grudnia 2010w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada uchwala co następuje:

Uchwała nr IV/10/10
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2010


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada uchwala co następuje:


§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 60677071 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 51533972 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 9143099 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7811376 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,
2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8,
3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 720000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10,
4) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6535589 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 70209497 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 51 533 972 zł, w tym na:
a) wydatki jednostek budżetowych 36 945 673 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 25 042 724 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 902 949 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2 687 700 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 094 546 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 340 959 zł,
e) obsługa długu 465 094 zł.
2) Wydatki majątkowe w wysokości 18 675 525 zł, w tym na:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 675 525 zł, w tym na:
- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 13 368 025 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 811 376 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,
2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Określa się:
1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 - 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a,
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 14 708 984 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9 532 426 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 9 532 426 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 12 581 814 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 3 049 388 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 63 700 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 425 200 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 757 500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 60 000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 330 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 205 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 125 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 423 141 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 14 581 814 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 9 532 426 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 049 388 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 9 532 426 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 049 388 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 144 643 zł,
2) celową w wysokości - 134 470 zł, z przeznaczeniem na:
a) na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 129 470 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. "małe projekty" w kwocie - 5 000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.:::ciąg dalszy w przygotowaniu:::


Uzasadnienie

Budżet Gminy Szubin na 2011 r. został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych. Do opracowania przyjęto wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości kwot części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, jak również na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który podał planowane kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych.
Wysokości kwot subwencji jak i dotacji mogą ulec zmianie. Zostaną ostatecznie podane po uchwaleniu budżetu państwa.
Do opracowania budżetu gminy Szubin wykorzystano wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów i usług i wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej określone przez Ministerstwo Finansów do opracowania projektu budżetu państwa. Na podstawie powyższych danych Zarządzeniem Burmistrza określono wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2011 rok.
Planowane dochody w wysokości 60 677 071 zł są zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały i dzielą się na dochody majątkowe i bieżące. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem nr 2 do uchwały i wynoszą 70 209 497 zł i również dzielą się na majątkowe i bieżące. Od 2011 roku planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Dochody i wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 51 533 972 zł.
Dochody majątkowe wynoszą 9 143 099 zł i stanowią 15,07% dochodów ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 18 675 525 zł i stanowią ponad 1/4 wydatków ogółem tzn. 26,60%.
Deficyt został zaplanowany w wysokości 9 532 426 zł i stanowi 15,71% w stosunku do zaplanowanych dochodów. Pokryty zostanie kredytem bankowym. Deficyt spowodowany jest głównie ujęciem szerokiej gamy zadań inwestycyjnych. Uchwalenie budżetu na 2011 rok, który stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy Szubin umożliwi realizację zadań nałożonych na gminę, a także kontynuację i rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżałapobierz zeskanowaną uchwałę (7859kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 17, poz. 117 z dnia 2011-01-28

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (5 stycznia 2011, 13:46:36)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (4 lutego 2011, 08:30:09)
Zmieniono: dodanie odnośnika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2038