Uchwała nr II/5/10Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 6 grudnia 2010w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza SzubinaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) i art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 i Nr 220, poz. 1721) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/5/10
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 6 grudnia 2010


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Szubina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) i art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 i Nr 220, poz. 1721) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Burmistrza Szubina Pana Ignacego Ryszarda Pogodzińskiego w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze
słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100

5.500,00 zł
2) dodatek funkcyjny
słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100

1.700,00 zł
3) dodatek za wieloletnią pracę (stażowy)
w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego
słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100

1.100,00 zł
4) dodatek specjalny w wysokości 20 % łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści złotych

1.440,00 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE


Pan Ignacy Ryszard Pogodziński został wybrany na Burmistrza Szubina w bezpośrednich wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.
Dnia 6 grudnia 2010 r. Pan Ignacy Ryszard Pogodziński złożył ślubowanie i tym samym objął funkcję Burmistrza Szubina.
Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej kompetencji rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia burmistrzowi.
Ustalone składniki miesięcznego wynagrodzenia w § 1 niniejszej uchwały są zgodne z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398).
Wysokość wynagrodzenia Burmistrza Szubina nie uległa podwyższeniu.
W powyższym stanie faktycznym i prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Szubin, dnia 6 grudnia 2010 r.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała


pobierz zeskanowaną uchwałę (135kB) pdf


Uwaga!

Akt uchylony uchwałą Nr IX/43/11 pobierz uchwałę.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (8 grudnia 2010, 09:38:43)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (29 czerwca 2020, 08:34:56)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2177