Uchwała nr I/4/10Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 2 grudnia 2010w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie oraz wyboru jej PrzewodniczącegoNa podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 oraz § 18 uchwały nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 69, poz. 1199, z 2005 r. Nr 16, poz. 219, z 2006 r. Nr 168, poz. 2735, z 2007 r. Nr 68, poz. 1109 oraz z 2008 r. Nr 83, poz. 1383) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I/4/10
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 grudnia 2010


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie oraz wyboru jej Przewodniczącego

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 oraz § 18 uchwały nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 69, poz. 1199, z 2005 r. Nr 16, poz. 219, z 2006 r. Nr 168, poz. 2735, z 2007 r. Nr 68, poz. 1109 oraz z 2008 r. Nr 83, poz. 1383) uchwala się, co następuje:


§ 1. Spośród grona radnych Rady Miejskiej w Szubinie powołać Komisję Rewizyjną w składzie:
1) Adamczewska Hanna;
2) Boruch Danuta;
3) Głowacki Stanisław;
4) Krall Małgorzata;
5) Wachowiak Tomasz.

§ 2. Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano pana Stanisława Głowackiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE


W świetle zapisu art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy Szubin, Rada Miejska zobowiązana jest do powołania Komisji Rewizyjnej, której przedmiotem działania jest kontrola działalności Burmistrza Szubina, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy Szubin.
W skład Komisji Rewizyjnej powołuje się radnych, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. Żaden z wybranych członków Komisji Rewizyjnej nie pełni tych funkcji.
Rada w głosowaniu jawnym, jednogłośnie powołała Komisję Rewizyjną.
Do kompetencji Rady Miejskiej w Szubinie należy również wybór Przewodniczącego tejże komisji, co wynika z treści zapisu § 18 Statutu Gminy Szubin.
W głosowaniu jawnym, jednogłośnie Przewodniczącym komisji został wybrany radny Stanisław Głowacki.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Szubin, dnia 2 grudnia 2010 r.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała


pobierz zeskanowaną uchwałę (120kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (8 grudnia 2010, 09:08:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2125