Uchwała nr I/3/10Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 2 grudnia 2010w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowegoNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz § 16 i § 18 uchwały nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 69, poz. 1199, z 2005 r. Nr 16, poz. 219, z 2006 r. Nr 168, poz. 2735, z 2007 r. Nr 68, poz. 1109 oraz z 2008 r. Nr 83, poz. 1383) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I/3/10
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 grudnia 2010


w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz § 16 i § 18 uchwały nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 69, poz. 1199, z 2005 r. Nr 16, poz. 219, z 2006 r. Nr 168, poz. 2735, z 2007 r. Nr 68, poz. 1109 oraz z 2008 r. Nr 83, poz. 1383) uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołuje się stałe komisje Rady Miejskiej w Szubinie:
1) Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
2) Komisję Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego,
3) Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska , Handlu i Usług,
4) Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.

§ 2. Przedmiotem działania stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie jest:
1) Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego są sprawy dotyczące budżetu gminy, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji gminy, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857).
2) Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego są sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, gospodarki wodnej, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, działalności w zakresie telekomunikacji, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, lokalnego transportu zbiorowego, gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz cmentarzy gminnych;
3) Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług są sprawy rolnictwa, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej, handlu i usług, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień;
4) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej są sprawy edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

§ 3. Ustala się spośród radnych następujące składy osobowe komisji:
1) Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
a) Bembnista Beata;
b) Kasprzak Remigiusz;
c) Nowakowski Emil;
d) Stachowiak Teresa;
e) Wypych Stanisław.
2) Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego:
a) Dittrich Elżbieta;
b) Pianko Maria;
c) Pilarski Zdzisław;
d) Woźniak Beata;
e) Wrona Andrzej.
3) Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług:
a) Danielewski Roman;
b) Katafiasz Elżbieta;
c) Wachowiak Tomasz;
d) Wolnik Andrzej.
4) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej:
a) Adamczewska Hanna;
b) Boruch Danuta;
c) Kaszewski Tomasz;
d) Krall Małgorzata;
e) Leciejewski Maciej.

§ 4. Przewodniczącymi poszczególnych stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie zostali wybrani:
1) Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego – radna Teresa Stachowiak,
2) Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego – radna Beata Woźniak,
3) Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług – radny Roman Danielewski,
4) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej – radna Małgorzata Krall.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE


W świetle zapisu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada powołuje ze swego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy.
Zgodnie z treścią zapisu § 16 ust. 1 Statutu Gminy Szubin, komisjami stałymi Rady Miejskiej w Szubinie są: Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego, Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Powołanie Komisji Rewizyjnej jest obligatoryjne, a przedmiot jej działania określa ustawa o samorządzie gminnym. Komisja ta zostanie powołana odrębną uchwałą.
Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 16 Statutu Gminy Szubin konieczne jest powołanie pozostałych komisji stałych.


Szubin, dnia 2 grudnia 2010 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała


pobierz zeskanowaną uchwałę (287kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (8 grudnia 2010, 08:40:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1987