Uchwała nr I/2/10Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 2 grudnia 2010w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Szubinie.Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) w związku z § 13 ust.1 uchwały nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz.Urz. Woj.Kuj.-Pom. Nr 69, poz. 1199, z 2005 r. Nr 16, poz. 219, z 2006 r. Nr 168, poz. 2735, z 2007 r. Nr 68, poz. 1109 oraz z 2008 r. Nr 83, poz. 1383) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I/2/10
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 grudnia 2010


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Szubinie.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) w związku z § 13 ust.1 uchwały nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz.Urz. Woj.Kuj.-Pom. Nr 69, poz. 1199, z 2005 r. Nr 16, poz. 219, z 2006 r. Nr 168, poz. 2735, z 2007 r. Nr 68, poz. 1109 oraz z 2008 r. Nr 83, poz. 1383) uchwala się, co następuje:


§ 1.  Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego, wymaganą bezwzględną większością głosów w obecności ustawowego składu Rady, Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Szubinie zostali wybrani:
1) radny Remigiusz Jan Kasprzak,
2) radny Andrzej Wrona.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE


W świetle zapisu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy wybiera ze swego grona od jednego do trzech wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 Statutu Gminy Szubin, rada wybiera ze swojego grona dwóch wiceprzewodniczących.
W związku z powyższym, Rada Miejska w Szubinie ustaliła regulamin głosowania i powołała komisję skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania tajnego w celu dokonania wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Szubinie.
Na funkcję Wiceprzewodniczących Rady zgłoszonych zostało trzech kandydatów.
Na ogólną liczbę 21 radnych Rady Miejskiej w Szubinie w głosowaniu tajnym wzięło udział 21radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego radny Remigiusz Jan Kasprzak otrzymał 18 głosów, a radny Andrzej Wrona 17 głosów.
W związku z powyższym radny Remigiusz Jan Kasprzak i radny Andrzej Wrona zostali wybrani na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Szubinie.
W zaistniałym stanie faktycznym podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.


Szubin, dnia 2 grudnia 2010 r.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała


pobierz zeskanowaną uchwałę (135kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (8 grudnia 2010, 08:14:37)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (14 lutego 2012, 07:57:32)
Zmieniono: uzupełniono wpis dotyczący publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1668