Uchwała nr I/1/10Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 2 grudnia 2010w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie Na podstawie art.19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.  Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) w związku z § 13 ust.1 uchwały nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz.Urz. Woj.Kuj.-Pom. Nr 69, poz. 1199, z 2005r. Nr 16, poz. 219, z 2006r. Nr 168, poz. 2735, z 2007r. Nr 68, poz. 1109 oraz z 2008r. Nr 83, poz.1383) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I/1/10
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 grudnia 2010


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie

Na podstawie art.19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.  Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) w związku z § 13 ust.1 uchwały nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 marca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz.Urz. Woj.Kuj.-Pom. Nr 69, poz. 1199, z 2005r. Nr 16, poz. 219, z 2006r. Nr 168, poz. 2735, z 2007r. Nr 68, poz. 1109 oraz z 2008r. Nr 83, poz.1383) uchwala się, co następuje:


§ 1. Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego, wymaganą bezwzględną większością głosów w obecności ustawowego składu Rady, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Szubinie został wybrany radny Marek Daniel Domżała.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE


W świetle zapisu art.19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 oraz § 36 ust. 2 pkt 1 Statutu Gminy Szubin, wyboru przewodniczącego nowej kadencji dokonuje rada na pierwszej sesji.
W związku z powyższym, Rada Miejska w Szubinie ustaliła regulamin głosowania i powołała komisję skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania tajnego w celu dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie.
Na funkcję Przewodniczącego Rady zgłoszono dwóch kandydatów.
Na ogólną liczbę 21 radnych Rady Miejskiej w Szubinie w głosowaniu tajnym wzięło udział 21 radnych. Liczba głosów oddanych na Pana Marka Domżałę wynosiła 12.
Radny Marek Domżała otrzymał więc wymaganą bezwzględną większość głosów i tym samym został wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie nowej kadencji.
W zaistniałym stanie faktycznym podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.


Przewodniczący obrad I sesji
Rady Miejskiej w Szubinie
Radna Senior

Maria Pianko


pobierz zeskanowana uchwałę (136kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (7 grudnia 2010, 15:30:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2299