Uchwała nr LIII/449/10Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 4 listopada 2010w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szubin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publicznąNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIII/449/10
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 listopada 2010


w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szubin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szubin i jej jednostkom poległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) należności - oznacza to należność pieniężną główną wraz z odsetkami za zwłokę i innymi należnościami ubocznymi, mającą charakter cywilonoprawny, przypadającą Gminie Szubin lub jej jednostkom podległym; 

2) dłużniku - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej; 

3) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania; 

4) działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie reguły konkurencji określone w przepisach części trzeciej tytułu VI rozdziału 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

5) uldze - oznacza to umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności. 

§ 3. 1. Należność pieniężna mająca charakter cywilnoprawny może być umorzona z urzędu w całości jeżeli: 

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł.; 

2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; 

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji; 

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny. 

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych. 

§ 4. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Szubin i jej jednostkom podległym, na wniosek zobowiązanego: 

1) mogą być umarzane w całości lub w części; 

2) mogą zostać odroczone terminy ich spłaty całości lub części należności, 

3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty. 

§ 5. 1. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona ta należność. 

2. Wniosek o odroczenie terminu spłaty należności składa się do właściwego organu lub osoby, nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności. W przypadku niedochowania tego terminu przez dłużnika uprawniony organ lub osoba odmawia odroczenia terminu spłaty. 

3. Udzielenie ulg, o których mowa w § 3 pkt 3 i 5 oraz w § 4 niniejszej uchwały następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego. W przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 1, 2 i 4 niniejszej uchwały, umorzenie następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli. 

§ 6. 1. Do umarzania należności, o których mowa w § 3 i § 4 pkt 1 uprawniony jest Burmistrz Szubina. 

2. Do odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w § 4 pkt 2 i 3, są uprawnieni: 

1) kierownik jednostki budżetowej Gminy Szubin - w odniesieniu do należności przypadających tej jednostce budżetowej, jeżeli jej wartość nie przekracza wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679); 

2) Burmistrz Szubina - w odniesieniu do należności Gminy Szubin wpłacanych bezpośrednio na jej rachunek, a także należności przypadających jednostkom budżetowym, jeżeli wartość należności głównej przekracza wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679). 

§ 7. 1. Wniosek, o którym mowa w § 4 powinien zawierać co najmniej: 

1) wskazanie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko, nazwa); 

2) adres do korespondencji; 

3) treść żądania; 

4) dowody uzasadniające żądanie; 

5) pisemna zgoda wnioskodawcy na podanie do publicznej wiadomości jego imienia, nazwiska albo nazwy, rodzaju zastosowanej ulgi i przyczyn uzasadniających zastosowanie ulgi, a w przypadku umorzenia należności także wysokość umorzonych kwot; 

6) w przypadku dłużników nie będących przedsiębiorcami wypełnione oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania; 

7) w przypadku dłużników będących przedsiębiorcami dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 2 niniejszej uchwały. 

2. Wzór: 

1) wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych wobec Gminy Szubin stanowi załącznik nr 1 do uchwały; 

2) oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania dłużnika nie będącego przedsiębiorcą stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Jeżeli wniosek dłużnika zawiera braki formalne, w szczególności w zakresie nieudokumentowania treści żądania, uprawniony organ lub osoba wzywa dłużnika do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

§ 8. 1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i § 4 może stanowić pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z 28.12.2006 r.). 

2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311); 

3) informacji dotyczącej numeru REGON. 

§ 9. Przed udzieleniem ulgi, o której mowa w § 3 i 4 uprawniony organ lub osoba przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności faktycznych sprawy. 

§ 10. 1. Burmistrz Szubina przedstawia Radzie Miejskiej w Szubinie: 

1) wykaz dłużników, którym udzielono ulgi w roku budżetowym ze wskazaniem rodzaju zastosowanej ulgi, przyczyn udzielenia ulgi, a w przypadku umorzenia wysokość umorzonych kwot; 

2) wykaz dłużników, którym udzielono pomocy publicznej w ramach pomocy de minimis. 

2. Wykazy, o których mowa w ust. 1 sporządzane są według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku budżetowego i przedstawiane Radzie Miejskiej w Szubinie w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku. 

3. Kierownik jednostki budżetowej, o którym mowa w § 6 przedstawia Burmistrzowi Szubina wykaz dłużników, którym udzielił ulgi w roku budżetowym ze wskazaniem rodzaju zastosowanej ulgi, przyczyn jej udzielenia według stanu na 31 grudnia w terminie do 31 stycznia następnego roku. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr XIV/90/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu do tego uprawnionego (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 16, poz.1149). 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 


Uzasadnienie

Z zapisu art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), wynika że w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, do których stosuje się przepisy art. 55-58 ww. ustawy. 

Przepisy art. 59 ust. 2 i 3 cytowanej wyżej ustawy zawierają delegację dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szubin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Rada gminy posiada również kompetencję do wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg, a także do postanowienia o stosowaniu z urzędu ulg, o których mowa wyżej, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy. 

Dotychczas obowiązująca uchwała Nr XIV/90/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu do tego uprawnionego (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 16, poz.1149) utraci moc obowiązującą. 

Stosownie do zapisu art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) projekt uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który przedstawił zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. Przedmiotowe zastrzeżenia zostały uwzględnione przez wnioskodawcę w przedłożonym projekcie uchwały. 

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
pobierz zeskanowaną uchwałę (363kB) pdf


Uwaga!

Akt uchyla uchwałę Nr XIV_90_07 pobierz uchwałę.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 193, poz. 2610 z dnia 2010-12-08

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (17 listopada 2010, 12:45:00)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (9 lipca 2020, 07:02:27)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2053