Uchwała nr LIII/448/10Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 4 listopada 2010w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) oraz art. 251 ust. 1 i art. 252 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIII/448/10
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 listopada 2010


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) oraz art. 251 ust. 1 i art. 252 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu gminy Szubin niepublicznym przedszkolom, punktom przedszkolnym i zespołom wychowania przedszkolnego oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości wykorzystywania tych dotacji. 

§ 2. Z budżetu gminy Szubin dotacje udzielane są niepublicznym przedszkolom, punktom przedszkolnym i zespołom wychowania przedszkolnego, zwanym dalej dotowanymi lub placówkami, wpisanym do ewidencji prowadzonej przez gminę Szubin. 

§ 3. Dotacje, o których mowa w § 2, przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profliaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówek, na które została przekazana dotacja. 

§ 4. Dotacje udzielane są na każdego wychowanka, w tym wychowanka niepełnosprawnego ujętego w dokumentacji prowadzonej przez niepubliczne przedszkola, punkty przedszkolne oraz zespoły wychowania przedszkolnego, także wychowanków nieobecnych okresowo, jeżeli nie ma przesłanek do ich skreślenia wynikających z przepisów wewnętrznych wymienionych podmiotów i przepisów powszechnie obowiązujących. 

§ 5. Dotacja z budżetu gminy Szubin przysługuje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, a w punktach przedszkolnych i zespołach wychowania przedszkolnego w wysokości 40% w przeliczeniu na jednego wychowanka, z tym że na wychowanka niepełnosprawnego, w każdym przypadku, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego wychowanka przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. 

§ 6. Placówki dotowane obowiązane są w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji do poinformowania gminy Szubin, zwanej dalej organem dotującym, o planowanej liczbie wychowanków oraz składania do dnia 10- tego każdego miesiąca za miesiąc miniony, informacji o rzeczywistej liczbie wychowanków wraz z wykazem imiennym, celem rozliczania zaliczki dotacji na druku, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 7. Dotacje, o których mowa w § 5 przekazywane są w 12 częściach miesięcznych - zaliczkowo, w terminie do 10- tego każdego miesiąca. 

§ 8. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej placówkę złożony do Burmistrza Szubina, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 9. Dotacje za okres przerwy wakacyjnej tj.miesiące lipiec i sierpień danego roku kalendarzowego, będą przekazywane w wysokości średniej wyliczonej z ostatnich 6-ciu miesięcy danego roku szkolnego funkcjonowania przedszkoli publicznych, w przeliczeniu na średnią ilość dzieci przebywających w tym okresie w przedszkolu niepublicznym. 

§ 10. Ostatecznego rozliczenia dotacji za okres roczny placówki niepublicznej dokonuje się do dnia 31 stycznia roku następnego na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 11. Podmiot prowadzący dotowaną placówkę w terminie do dnia 20 lipca danego roku składa Burmistrzowi Szubina sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji na wydatki bieżące za okres I półrocza roku, na który uzyskano dotację, na druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 12. Podmiot prowadzący dotowaną placówkę przekazuje organowi dotującemu informacje niezbędne do wystąpienia do innych gmin z żądaniem zwrotu kosztów dotacji: 

1) w przypadku przejęcia wychowanka z innej gminy - jednorazową informację o miejscu zameldowania i zamieszkania wychowanka niebędącego mieszkańcem gminy Szubin. 

2) w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca informację o wychowankach z innych gmin. 

§ 13. 1. Dotacje udzielone z budżetu organu dotującego w części lub w całości niewykorzystane do końca roku budżetowego lub pobrane nienależnie, w nadmiernej wysokości, lub wykorzystane na cele inne niż określone w § 3 podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych, w terminach i zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

2. Obowiązek zwrotu dotacji pobranej nienależnie, w nadmiernej wysokości, lub wykorzystanej na cele inne niż określone w § 3 może także wynikać z protokołu kontroli, o którym mowa w § 16. 

3. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez dotowaną placówkę w trakcie trwania roku budżetowgo podmiot prowadzący dotowaną placówkę powiadamia pisemnie Burmistrza Szubina, a placówka zobowiązana jest przedłożyć rozliczenie wykorzystania dotacji oraz zwrócić niewykorzystane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości środki z dotacji udzielonej z budżetu organu dotującego, w terminie 15 dni od zakończenia działalności. 

4. Dotowane placówki zobowiązane są do przechowywania dokumentów finansowo - merytorycznych podjegających kontroli przez okres miniumum 5 lat, licząc od końca roku, w którym była udzielona dotacja. 

§ 14. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli: 

1) dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju placówki, na podstawie której sporządzono miesięczną informację o faktycznej liczbie wychowanków, stanowiącą podstawę naliczenia dotacji w danym miesiącu, 

2) dokumentów finansowych potwierdzających prawidłowość wydatkowania środków z otrzymanej dotacji. 

2. Podmiot prowadzący dotowaną placówkę zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zawierającej aktualne informacje o liczbie wychowanków (m. in. imię i nazwisko, nr PESEL, adres zameldowania i zamieszkania). 

3. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków z budżetu organu dotującego, dotowany zobowiązany jest zamieścić opis: "Wydatek sfinansowany ze środków otrzymanej dotacji z budżetu gminy Szubin, w kwocie ...................... zł słownie .......................... zł. Dotyczy (nazwa dotowanej placówki)" oraz pieczęć i podpis dyrektora lub osoby prowadzącej placówkę. 

§ 15. 1. Burmistrz Szubina może przeprowadzić okresowo kontrolę, o której mowa w art. 90 ust. 3e ustawy o systemie oświaty. 

2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadzają przedstawiciele Burmistrza Szubina, zwani dalej kontrolerami, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego im przez Burmistrza Szubina. 

3. Kontrolerzy mają prawo do: 

1) swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanej placówki, w tym swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli, 

2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, 

3) wystapienia o udzielenie w terminie przez nich wyznaczonym, pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli, 

4) sporządzenia niezbędnych dla kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń na podstawie przedstawionych dokumentów. 

4. Kontrolowany podmiot prowadzący placówkę jest zobowiązany do zapewnienia kontrolerowi warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności do niezwłocznego przedstawienia do kontroli żądanych dokumentów i materiałów, terminowego udzielania wyjaśnień oraz w miarę możliwości udostępnienia oddzielonych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem. 

§ 16. 1. Kontroler jest obowiązany powiadomić podmiot prowadzący placówkę, co najmniej na dzień przed planowaną kontrolą, o terminie i zakresie konroli. 

2. Postępowanie kontrolne prowadzone jest w siedzibie kontrolowanej placówki. 

3. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli. 

4. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych uchybień i nieprawidłowości. 

5. Protokół kontroli podpisuje kontroler i osoba upoważniona przez podmiot prowadzący placówkę do reprezentowania kontrolowanego podmiotu. 

6. Podmiotowi prowadzącemu kontrolowaną placówkę, przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole. 

7. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli. 

8. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, kontroler jest obowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli. 

9. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko podmiotowi prowadzącemu kontrolowaną placówkę. 

10. Burmistrz Szubina po zakończeniu postępowania kontrolnego przekazuje podmiotowi prowadzącemu kontrolowaną placówkę wystąpienie pokontrolne. 

11. Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę przedmiotu kontroli, wynikającą z ustaleń opisanych w protokole kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości - także wnioski pokontrolne w sprawie ich usunięcia. 

§ 17. Podmiot prowadzacy kontrolowaną placówkę jest obowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować na piśmie Burmistrza Szubina o sposobie wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina. 

§ 19. Tracą moc: 

1) uchwała nr XIV/91/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych w Gminie Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 16, poz. 206); 

2) uchwała nr LI/403/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych w Gminie Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 144, poz. 1807); 

3) uchwała nr LII/429/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych w Gminie Szubin. 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systeme oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek ustalić tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego uwzględniające w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji. 

Dotacja jest obligatoryjnym wydatkiem budżetu gminy, jednakże pod warunkiem że podmiot prowadzący tego rodzaju placówkę do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji poda planowaną (a nie faktyczną) liczbę wychowanków. 

Niepublicznym przedszkolom przysługuje na każdego wychowanka dotacja w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego wychowanka (art. 90 ust. 2b ustawy), natomiast podmiotom prowadzącym wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych i zespołach wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja na gwarantowanym ustawowowo minimalnym poziomie 40% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego wychowanka (art. 90 ust. 2d ustawy). 

Projekt niniejszej uchwały określa szczegółowy tryb rozliczania dotacji dla działąjących na terenie gminy Szubin tego rodzaju placówek, jak również zakres i tryb kontroli prawidłowości wykorzystywania przez nie dotacji. 

Uwaga!

Akt uchylony uchwałą Nr XIV/129/15.

Uwaga!

Akt uchyla uchwały:
Nr XIV/91/07 pobierz uchwałę,
Nr LI/403/10 pobierz uchwałę_2,
Nr LII/429/10 pobierz uchwałę_3.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 193, poz. 2609 z dnia 2010-12-08

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (17 listopada 2010, 12:43:31)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (9 lipca 2020, 07:13:58)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2092