Uchwała nr LIII/447/10Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 4 listopada 2010w sprawie udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szubin na 2010 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241 z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 216 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz.1020) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIII/447/10
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 listopada 2010


w sprawie udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szubin na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241 z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 216 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz.1020) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Udzielić z budżetu Gminy Szubin na 2010 rok pomocy finansowej na pokrycie części kosztów zakupu samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym.
2. W ramach pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 Gmina Szubin przekaże Powiatowi Nakielskiemu kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szubinie.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Szubina do zawarcia z Zarządem Powiatu Nakielskiego umowy określającej szczegółowe zasady i termin przekazania przez Gminę Szubin środków finansowych do Powiatu Nakielskiego, a także termin i sposób rozliczenia między stronami z udzielonej pomocy, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE


Do Urzędu Miejskiego w Szubinie wpłynął wniosek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not. z prośbą o wsparcie finansowe w celu dokonania zakupu samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym. Obecnie posiadany przez nich samochód specjalny STAR A-200 SH-18 rocznik 1987 jest już w znacznym stopniu wyeksploatowany i często wycofywany z podziału bojowego na dłuższe okresy. Doposażenie Jednostki Gaśniczej w Szubinie w nowy samochód zapewniłoby prawidłowe i skuteczne prowadzenie działań w zakresie ratownictwa. Całkowity koszt zakupu oscyluje w granicach 1 000 000zł. Zarząd Powiatu Nakielskiego również dofinansuje ten zakup w kwocie 250 000zł. Otrzymane wsparcie pozwoli na uzyskanie dalszego dofinansowania ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
W budżecie gminy Szubin na 2010 rok zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, dlatego udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Nakielskiego w przedmiotowym zakresie jest celowe.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały wydaje się w pełni uzasadnione.PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżałapobierz uchwałę (72kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (17 listopada 2010, 12:41:20)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (14 lutego 2012, 07:59:18)
Zmieniono: uzupełniono wpis dotyczący publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1723