Uchwała nr LIII/434/10Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 4 listopada 2010w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Szubina i Dyrektora Szubińskiego Domu Kultury w SzubinieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIII/434/10
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 listopada 2010


w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Szubina i Dyrektora Szubińskiego Domu Kultury w Szubinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230) uchwala się, co następuje:


§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na Burmistrza Szubina i Dyrektora Szubińskiego Domu Kultury w Szubinie złożonej przez Wspólnotę Mieszkaniową Kcyńska 15 w Szubinie i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego w sprawie zarzutów podniesionych w skardze, Rada Miejska w Szubinie uznaje skargę za nieuzasadnioną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Pismem z dnia 4 października 2010r. Wspólnota Mieszkaniowa Kcyńska 15 w Szubinie wniosła skargę na działalność Burmistrza Szubina i Dyrektora Szubińskiego Domu Kultury w Szubinie.
Skarżący zarzucili Burmistrzowi Szubina i Dyrektorowi Szubińskiego Domu Kultury w Szubinie, że działają bezprawnie w związku z podziałem wtórnym działki – terenu Gminy Szubin i będącego w wieczystym użytkowaniu Szubińskiego Domu Kultury.
W powyższej sprawie ustalono następujący stan faktyczny.
Wnioskiem z dnia 21.01.2009 r. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w Szubinie przy ulicy Kcyńskiej 15 wystąpił do Burmistrza Szubina o umożliwienie wykupienia części działki nr 1679/2 stanowiącej własność Gminy Szubin, niezbędnej do prawidłowej obsługi i funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej.
Do wniosku załączono mapę z opisem terenu do wykupienia przez wspólnotę mieszkaniową, pismo z dnia 21.01.2009 r. kierowane do Szubińskiego Domu Kultury (Sz.D.K) o wykupienie części działki nr 1675/9 oraz uchwałę Nr 1/2009 Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Szubinie przy ulicy Kcyńskiej 15 z dnia 12.01.2009 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Wspólnoty oraz w celu wypełnienia dyspozycji art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 155, poz. 1043 z późn. zm.) pismem znak: GP/RGN.7224-26/09 z dnia 5 marca 2009 r. Burmistrz Szubina, po uzgodnieniu z Dyrektorem Szubińskiego Domu Kultury przesłał propozycję wydzielenia niezbędnych części przyległych nieruchomości gruntowych, które wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej.
Należy zwrócić uwagę, że teren użytkowany przez Wspólnotę Mieszkaniową to części działek nr 1679/2 oraz nr 1675/9, stanowiące własność Gminy Szubin z tym, że ta ostatnia jest w użytkowaniu wieczystym Szubińskiego Domu Kultury.
W maju 2009 r. dwukrotnie doszło do spotkań pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie, Pani Dyrektor Sz.D.K. z właścicielami lokali w budynku przy ulicy Kcyńskiej 15. Na spotkaniach przedstawiono stan prawny terenu użytkowanego przez Wspólnotę. Dyrektor Sz.D.K. stwierdziła, że nie może zrezygnować z całego terenu obecnie użytkowanego przez Wspólnotę, gdyż jest jej niezbędny do realizacji planów dotyczących funkcjonowania Sz.D.K.
Na drugim spotkaniu przedstawicielom Wspólnoty pokazano w terenie propozycję podziału działki nr 1675/9, który zaproponowała Dyrektor Sz.D.K. Nowa granica miała przebiegać wzdłuż istniejącego kolektora ściekowego z tym, że właz do studni tego kolektora miał się znajdować po stronie Sz.D.K.
Wspólnota Mieszkaniowa na powyższą propozycję oraz propozycję Burmistrza z 5 marca 2009 r. pismem z 20 października 2010 r. wyraziła swoją dezaprobatę dla przedstawionych podziałów przyległych działek
Jak już wcześniej wskazano, działka nr 1675/9 jest w użytkowaniu wieczystym Szubińskiego Domu Kultury. Wnioskiem z dnia 23.03.2010 r. Dyrektor Szubińskiego Domu Kultury wystąpiła o dokonanie podziału w/w działki w celu wydzielenia terenu zbędnego dla Sz.D.K, a który po wygaśnięciu użytkowania wieczystego mógłby być zbyty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
Decyzją znak GP/RGN.74300-52/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r. Burmistrz Szubina zatwierdził podział działki nr 1675/9, w wyniku którego powstały działki oznaczone geodezyjnie numerami 1675/10 – zbędna dla Sz.D.K i 1675/11.
Działka nr 1679/1 będąca w użytkowaniu wieczystym właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych nie przylega bezpośrednio do nieruchomości - działki nr 1675/9, która była przedmiotem podziału.
Należy podkreślić, że w postępowaniu o podział nieruchomości właściciele (wieczyści użytkownicy) nieruchomości przyległej bezpośrednio do innej nieruchomości, w odniesieniu do której na wniosek jej właściciela (wieczystego użytkownika) wszczęte zostało postępowanie administracyjne o podział nie są stronami tego postępowania w rozumieniu art. 28 k.p.a. (tak: wyrok z dnia 28 stycznia 1997 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Gdańsku SA/Gd 3467/95).
Na zakończenie należy stwierdzić, że do czasu wygaśnięcia użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Sz.D.K Burmistrz Szubina nie ma podstaw prawnych do swobodnego dysponowania tą nieruchomością.
Natomiast, co do działki nr 1679/2 będącej własnością Gminy Szubin, po przedłożeniu przez Wspólnotę Mieszkaniową wszystkich wymaganych prawem dokumentów, Gmina Szubina wyraża wolę zbycia niezbędnej części tej nieruchomości na jej rzecz.
W tym stanie rzeczy skargę Wspólnoty Mieszkaniowej Kcyńska 15 w Szubinie należy uznać za bezzasadną.

Szubin, dnia 25 października 2010 r.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

pobierz uchwałę (144kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (17 listopada 2010, 09:36:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1377