Uchwała nr LII/433/10Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 września 2010w sprawie utworzenia w NZOZ "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie" Sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) na wniosek Burmistrza Szubina, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LII/433/10
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 września 2010


w sprawie utworzenia w NZOZ "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie" Sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) na wniosek Burmistrza Szubina, uchwala się, co następuje:


§ 1. Utworzyć w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., odrębny obwód głosowania nr 16 w NZOZ "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie" Sp. z o.o. w Szubinie przy ul. Ogrodowej 9.

§ 2. Uchwała podlega przesłaniu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie oraz na tablicach ogłoszeń w gminie i mieście Szubinie.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Uzasadnienie

Z zapisu art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm) wynika, że głosowanie w wyborach do rad przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy.
Rada gminy tworzy na wniosek burmistrza odrębny obwód głosowania w szpitalu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, na terenie której położony jest szpital. Nieutworzenie takiego obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek kierownika tej jednostki.
Z pisma Dyrektora NZOZ "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie" Sp. z o.o. w Szubinie z dnia 22 września 2010 r. wynika, że w szpitalu w Szubinie może w dniu wyborów przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców gminy Szubin, ponieważ dysponuje on ilością aż 141 miejsc.
Ponadto Dyrektor NZOZ "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie" Sp. z o.o. w Szubinie nie złożył do Burmistrza Szubina wniosku o nieutworzenie w szpitalu odrębnego obwodu głosowania.
W tym stanie rzeczy Burmistrz Szubina wystąpił do Rady Miejskiej w Szubinie z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie utworzenia w szpitalu odrębnego obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Holec

pobierz uchwałę (68kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 162, poz. 2059 z dnia 2010-10-27

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (11 października 2010, 15:08:20)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (4 lutego 2011, 10:44:45)
Zmieniono: dodanie odnośnika do dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1414