Uchwała nr XXXVIII/296/06Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 5 sierpnia 2009w sprawie wyrażenia woli współpracy z Powiatem Nakielskim w zakresie realizacji inwestycji drogowej.Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/296/06
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 sierpnia 2009


w sprawie wyrażenia woli współpracy z Powiatem Nakielskim w zakresie realizacji inwestycji drogowej.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się wolę współpracy z Powiatem Nakielskim w zakresie realizacji w 2010 roku zadania p.n. "Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Zamość - Samoklęski Małe - droga powiatowa nr 1948".

§ 2. Wyraża się wolę podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Szubin na 2010 rok w kwocie do 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Powiat Nakielski planuje w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 realizację różnych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Nakielskiego.
Gmina Szubin wyraża wolę wsparcia realizacji zadania pn. Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Zamość - Samoklęski Małe - droga powiatowa nr 1948" i na ten cel chce przeznaczyć do 500.000 zł.
Podjęcie uchwały pozwoli Powiatowi Nakielskiemu na założenie dokumentacji aplikacyjnej.

Szubin, dnia 5 sierpnia 2009 r.

RK


PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

pobierz uchwałę (58kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (11 sierpnia 2009, 11:29:18)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (27 lutego 2012, 13:20:04)
Zmieniono: dodano informację odnośnie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1072