Uchwała nr XXVI/184/08Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 19 listopada 2008w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 144 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/184/08
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 19 listopada 2008


w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 144 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Szubin na 2009 rok w sposób następujący:
 1. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,61 zł od 1 m² powierzchni,
  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 zł od 1 ha powierzchni,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł od 1 m² powierzchni,
 2. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,55 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,52 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  5. letniskowych - 6,64 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  6. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,58 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 3. od budowli - 2 % ich wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Tracą moc:
 1. uchwała Nr XIV/85/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z dnia 12.12.2007 r. Nr 137, poz. 2130).
 2. uchwała Nr XXV/175/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok (nieopublikowana).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.
¹   Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.Uzasadnienie

Stawki podatku od nieruchomości zawarte w § 1 uchwały zostały uchwalone zgodnie z zapisem art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531).
Przedmiotowe stawki zostały podwyższone w stosunku do roku ubiegłego w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi zawartemu w Zarządzeniu Nr 0151-114/08 Burmistrza Szubina z dnia 25 września 2008 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu gminy na 2009 rok. Stawka od budynków mieszkalnych lub ich części, stawka budynków letniskowych, oraz gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ustalono na poziomie maksymalnym zgodnie z w/w Obwieszczeniem Ministra Finansów. Natomiast pozostałe stawki są niższe w stosunku do górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach. Powyższe będzie w pewnym stopniu pomocą Burmistrza Szubina w celu utrzymania zadowalającego poziomu życia mieszkańców, jak również w dalszym prowadzeniu przez podmioty działalności gospodarczej, a tym samym zachowaniu istniejących miejsc pracy.
W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała


pobierz uchwałę (111kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 155, poz. 2410 z dnia 2008-12-02

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (25 listopada 2008, 10:09:28)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (1 marca 2012, 07:31:33)
Zmieniono: dodano informację odnośnie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1189