Uchwała nr XXVI/183/08Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 19 listopada 2008w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2009 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116 poz. 730) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/183/08
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 19 listopada 2008


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116 poz. 730) uchwala się, co następuje:


§ 1. Podaną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. wynoszącą 55,80 zł za 1 q, obniżyć do kwoty 44,00 zł, która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2009 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.UZASADNIENIE

W Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. podano średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. w kwocie 55,80 zł.
Rada Miejska postanowiła obniżyć cenę skupu żyta ogłoszoną w wyżej wymienionym Komunikacie z kwoty 55,80 zł na kwotę 44,00 zł dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2009 r. Powyższe będzie w pewnym stopniu pomocą Burmistrza Szubina dla podatników podatku rolnego posiadających nieruchomości rolne na terenie Gminy Szubin.
Podstawą prawną do przedmiotowej obniżki jest zapis art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 Nr 136, poz. 969).

W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

pobierz uchwałę (57kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 155, poz. 2409 z dnia 2008-12-02

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (25 listopada 2008, 10:08:11)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (27 lutego 2012, 11:42:58)
Zmieniono: dodano odnośnik do Dziennika Urzędowego Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1041