Uchwała nr XXI/162/08Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 26 czerwca 2008w sprawie powołania Skarbnika Gminy Szubin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/162/08
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 czerwca 2008


w sprawie powołania Skarbnika Gminy Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:


§ 1. Na wniosek Burmistrza Szubina powołuje się Panią Wiolettę Martek na stanowisko Skarbnika Gminy Szubin, któfy jest głównym księgowym budżetu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) rada miejska na wniosek burmistrza powołuje skarbnika gminy, który jest jednocześnie głównym księgowym budżetu.
W myśl art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) o finansach publicznych głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych może być osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
4) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
Pani Wioletta Martek ma obywatelstwo polskie. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
W Urzędzie Miejskim w Szubinie podjęła pracę dnia 19 października 1990 r. na stanowisku młodszego referenta. Od 1 lipca 1993 r. była księgową w Wydziale Finansowym i Budżetu. Od marca ubiegłego roku zajmuje stanowisko Naczelnika Wydziału Finansowego i Budżetu. Dała się poznać jako osoba odpowiedzialna, ambitna, pracowita i sumienna. Posiada ona odpowiednie przygotowanie teoretyczne do pełnienia funkcji Skarbnika Gminy Szubin. W roku 1995 r. zdobyła licencjat o specjalności administracja publiczna w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, a w 1997 r. uzyskała tytuł magistra. W roku 2004 ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości budżetowej w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy. Blisko osiemnastoletnia praktyka zawodowa w Urzędzie gwarantuje, że Pani Wioletta Martek obowiązki Skarbnika Gminy Szubin będzie wykonywała z najwyższą starannością.
Podjęcie zatem niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

pobierz uchwałę (92kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (2 lipca 2008, 13:22:16)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (5 marca 2012, 10:28:14)
Zmieniono: dodano informację odnośnie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1009