Uchwała nr XXI/161/08Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 26 czerwca 2008w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Szubin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/161/08
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 czerwca 2008


w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:


§ 1. Na wniosek Burmistrza Szubina odwołuje się z dniem 26 czerwca 2008 r. Panią Gabrielę Wiśniewską ze stanowiska Skarbnika Gminy Szubin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) powołanie i odwołanie skarbnika gminy należy do wyłącznej właściwości rady gminy, przy czym z wnioskiem w tej sprawie występuje burmistrz.
Wnioskiem z dnia 6 czerwca 2008 r. Burmistrz Szubina zwrócił się do Rady Miejskiej w Szubinie o odwołanie z dniem 26 czerwca 2008 r. Pani Gabrieli Wiśniewskiej ze stanowiska Skarbnika Gminy Szubin.
Wniosek uzasadniony jest tym, iż Pani Gabriela Wiśniewska zamierza przejść na emeryturę i złożyła prośbę o odwołanie jej ze stanowiska i rozwiązanie stosunku pracy.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

pobierz uchwałę (44kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (2 lipca 2008, 13:19:45)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (5 marca 2012, 10:28:35)
Zmieniono: dodano informację odnośnie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 822