Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (2)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Renata Fokcińska, gmina Szubin 
uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił wymagania formalne podane w głoszeniu i zdobył największą ilość punktów na rozmowie kwalifikacyjnej.


Wytworzył: Wioletta Borys-Stachowiak (5 stycznia 2021)
Wprowadził: Agnieszka Nawrocka (5 stycznia 2021, 11:36:46)stanowisko:

stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Oświatowej

miejsce pracy: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
termin składania dokumentów: 16 grudnia 2020  24:00
OGŁOSZENIE O NABORZE
Nr 5/20 z dnia 3 grudnia 2020 r.
        Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz.1282) Burmistrz Szubina ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Oświatowej w Urzędzie Miejskim w Szubinie (wymiar etatu – pełen etat).

Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie obsługi kadrowej w zakresie ewidencji dokumentacji dotyczącej zatrudniania, zmian w okresie trwania stosunków pracy i zwalniania pracowników w obsługiwanych jednostkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.
2. Organizacja wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych w obsługiwanych jednostkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. 
3. Ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.
4. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę, zajęć wynagrodzenia i przekazywanie ich zgodnie ze stosownymi postanowieniami lub wyrokami sądowymi.
5. Dokonywanie rozliczeń comiesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na fundusz pracy i sporządzanie stosownych deklaracji rozliczeniowych.
6. Prowadzenie kartoteki wynagrodzeń poszczególnych pracowników obsługiwanych jednostek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków.
7. Sporządzanie analiz płacowych, prognoz i sprawozdawczości dotyczącej płac.
8. Sporządzanie list wypłat ekwiwalentów i innych świadczeń wypłacanych pracownikom.
9. Wyliczanie świadczeń pieniężnych zabezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
10. Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach zasiłków.
11. Współpraca z urzędami skarbowymi w sprawach podatkowych wszystkich pracowników.
12. Naliczanie miesięcznych zaliczek podatku dochodowego pracowników.
13. Dokonywanie rocznego rozliczenia podatkowego każdego pracownika oraz sporządzanie właściwego       formularza PIT.
14. Rozliczanie obsługiwanych zakładów pracy z naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT-4R.
15. Przygotowywanie dokumentacji dla pracowników odchodzących na emerytury i renty - sporządzanie zaświadczeń na podstawie dokumentacji płacowej pracodawcy potwierdzających wysokość wynagrodzeń pracowników.
16. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi obsługiwanych jednostek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.
17. Sporządzanie sprawozdań do GUS.
18. Rozliczenie średnich wynagrodzeń nauczycieli – art. 30a KN oraz sporządzenie sprawozdania i wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego.

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
a)  niezbędne:
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 i 12 ustawy o pracownikach samorządowych,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- wykształcenie wyższe administracyjne I stopnia
- minimum 5 lat stażu pracy,
- znajomość przepisów:
1. ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282),
2. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.  poz. 713 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.),
4. ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1429          z późn. zm.),
5. ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781),
6. ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm.)
7. ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)
8. ustawy  o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.( Dz.U. z 2020r. poz. 2029);
9. ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 870 z późn. zm.)
10. ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.(Dz. U. z 2019r. poz. 2215)

b) dodatkowe (pożądane)
 1. wykształcenie wyższe administracyjne II stopnia
 2. odporność na stres,
 3. umiejętność pracy w warunkach bezpośredniego kontaktu z klientem,
 4. umiejętność pracy w zespole
 5. komunikatywność i samodzielność
 6. rzetelność, sumienność, 
 7. umiejętność korzystania z przepisów prawa 
 8. znajomość pakietu Microsoft Office 

III. Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- praca administracyjno - biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- stanowisko pracy mieści się w budynku przy ul. Kcyńskiej 12, I piętro,

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2020r. przekroczył 6 %.

V. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w pok. 29 lub ze strony internetowej www.bip.szubin.pl w zakładce praca – dokumenty do pobrania)
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń, oświadczenie  kandydata o pozostawaniu w stosunku pracy – druk do pobrania w pok. 29 lub ze strony internetowej www.bip.szubin.pl w zakładce praca – dokumenty do pobrania),
- oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (druk do pobrania w pok. 29 lub ze strony internetowej www.bip.szubin.pl w zakładce praca – dokumenty do pobrania),
- oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (druk do pobrania w pok. 29 lub ze strony internetowej www.bip.szubin.pl w zakładce praca – dokumenty do pobrania),
- oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji. (druk do pobrania w pok. 29 lub ze strony internetowej www.bip.szubin.pl w zakładce praca – dokumenty do pobrania).

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętych kopertach w terminie do 16 grudnia 2020r. w skrzynce podawczej Urzędu Miejskiego w Szubinie lub przesłać  na adres: Burmistrz Szubina,  ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, z dopiskiem na kopercie „nabór na stanowisko urzędnicze  –  ogłoszenie nr 5/20”.
O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego.  
Z kandydatem wyłonionym w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony od 1 stycznia 2021r. na okres 6 miesięcy, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.

Uwaga:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szubin.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12.pobierz ogłoszenie (1428kB) pdf
wynik naboru (275kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Markowska (3 grudnia 2020)
Opublikował: Adam Lewandowski (3 grudnia 2020, 15:19:19)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Nawrocka (5 stycznia 2021, 11:36:46)
Zmieniono: Dodano wynik naboru.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 327