Mapa Biuletynu

 AKTUALNOŚCI
 PROGRAM RODZINA 500+
 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  · Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
  · Ważne informacje / OSTRZEŻENIA
 NASZE MIASTO I GMINA
  · Lokalizacja
  · Dane statystyczne
  · · Dane statystyczne - liczba mieszkańców
  · · Dane statystyczne - powierzchnie
  · Zadania publiczne
  · Zamierzenia i programy gminy
  · · Obowiązujące
  · · Archilwalne
  · Raport o stanie gminy
 URZĄD MIEJSKI
  · Dane tele - adresowe
  · Kodeks etyki
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Burmistrz / Kierownictwo Urzędu
  · · Burmistrz
  · · Z-ca Burmistrza
  · · Sekretarz
  · · Skarbnik
  · · Naczelnicy wydziałów
  · · Kierownicy referatów
  · · Kierownicy USC
  · Regulamin Organizacyjny Urzędu
  · Jednostki organizacyjne
  · Jednostki pomocnicze (osiedla i sołectwa)
  · Oświadczenia majątkowe
  · · Pracownicy Urzędu (i osoby decyzyjne)
 RADA MIEJSKA
  · Skład Rady Miejskiej
  · · Kadencja 2018-2023
  · · Kadencja 2014-2018
  · · Kadencja 2010-2014
  · · Kadencja 2006-2010
  · Plany pracy Rady Miejskiej
  · · Plany pracy Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
  · · Plany pracy Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
  · · Plany pracy Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
  · · Plany pracy Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
  · Zadania i kompetencje
  · Komisje Rady Miejskiej
  · · Składy osobowe komisji Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
  · · Składy osobowe komisji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
  · · Składy osobowe komisji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
  · · Składy osobowe komisji Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
  · · Plany pracy komisji kadencja 2018-2023
  · · Plany pracy komisji kadencja 2014-2018
  · · Plany pracy komisji kadencja 2010-2014
  · · Plany pracy komisji kadencja 2006-2010
  · · Protokoły z posiedzeń komisji
  · INFORMACJE O SESJACH, POSIEDZENIACH KOMISJI I GŁOSOWANIACH RADNYCH
  · · Sesje
  · · Posiedzenia komisji
  · Protokoły z sesji
  · · Kadencja 2018-2023
  · · Kadencja 2014-2018
  · · Kadencja 2010-2014
  · · Kadencja 2006-2010
  · · Kadencja 2002-2006
  · Nagrania z sesji
  · · 2019
  · · 2018
  · Rejestr uchwał
  · Interpelacje i zapytania radnych
  · · Interpelacje radnych
  · · · 2020
  · · · 2019
  · · Zapytania radnych
  · · Rejestr interpelacji radnych
  · · · 2020
  · · · 2019
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2008-2010
 PRAWO LOKALNE
  · Statut Gminy
  · Akty prawa miejscowego
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · Uchwały
  · Zarządzenia Burmistrza od 2008 roku
  · Zarządzenia Burmistrza sprzed 2008 roku
  · · rok 2007
  · · rok 2006
  · · rok 2005
  · · rok 2004
  · · rok 2003
 FINANSE MIASTA I GMINY
  · Budżet
  · · Budżet na rok 2020
  · · · Projekt budżetu na 2020 rok
  · · · Opinie RIO
  · · · Wykonanie budżetu - 2020
  · · Budżet na rok 2019
  · · · Projekt budżetu na 2019 rok
  · · · Opinie RIO
  · · · Wykonania budżetu - 2019
  · · Budżet na rok 2018
  · · · Projekt budżetu na 2018 rok
  · · · Opinie RIO
  · · · Wykonanie budżetu - 2018
  · · Budżet na rok 2017
  · · · Projekt budżetu na 2017 rok
  · · · Opinie RIO
  · · · Wykonanie budżetu - 2017
  · · Budżet na rok 2016
  · · · Projekt budżetu na 2016 rok
  · · · Opinie RIO
  · · · Wykonanie budżetu - 2016
  · · Budżet na rok 2015
  · · · Projekt budżetu na 2015 rok
  · · · Opinie RIO
  · · · Wykonanie budżetu - 2015
  · · Budżet na rok 2014
  · · · Projekt budżetu na 2014 rok
  · · · Opinie RIO
  · · · Wykonanie budżetu - 2014
  · · Budżet na rok 2013
  · · · Projekt budżetu na 2013 rok
  · · · Opinie RIO
  · · · Wykonanie budżetu - 2013
  · · Budżet na rok 2012
  · · · Projekt budżetu na 2012 rok, opinie RIO
  · · · Wykonanie budżetu - 2012
  · · Budżet na rok 2011
  · · · Projekt budżetu na 2011 rok, opinie RIO
  · · · Wykonanie budżetu - 2011
  · · Budżet na rok 2010
  · · · Wykonanie budżetu - 2010
  · · Budżet na rok 2009
  · · · Wykonanie budżetu - 2009
  · · Budżet na rok 2008
  · · · Wykonanie budżetu - 2008
  · · Budżet na rok 2007
  · · · Wykonanie budżetu - 2007
  · · Budżet na rok 2006
  · · · Wykonanie budżetu - 2006
  · · Budżet na rok 2005
  · · Budżet na rok 2004
  · · Budżet na rok 2003
  · · Budżet na rok 2002
  · Majątek gminy i miasta
  · · Likwidacja
  · Informacje finansowe
  · Sprawozdania budżetowe
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · Sprawozdania finansowe Gminy
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
  · · 2019
  · · 2018
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Sposób załatwiania (+ druki)
  · Rejestry, ewidencje, archiwa, zbiory, wykazy
  · · Zbiory danych osobowych
  · · Rejestry
  · · Ewidencje
  · · Wykazy
  · Udostępnianie Informacji Publicznej
  · Ponowne wykorzystywanie
  · Petycje
  · · Wykaz petycji
  · · · 2019
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · Zbiorcze informacje o petycjach
  · · · 2016
  · · · 2015
 ZAMÓWIENIA / OGŁOSZENIA / KONKURSY
  · Zamówienia Publiczne
  · · Ogłoszenia o przetargach
  · · Zamówienia do 30 000 euro
  · · · Wyniki zamówień do 30 000 euro
  · · Wyniki przetargów (sprzed 2004 roku)
  · · Wyniki zamówień z wolnej ręki
  · · Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  · Zamówienia Publiczne (Platforma zakupowa)
  · Gospodarowanie majątkiem gminy (ogłoszenia bieżące)
  · · Przetargi - sprzedaż
  · · · Wyniki
  · · · Archiwum
  · · Przetargi - dzierżawy
  · · Przetargi - użytkowanie wieczyste
  · · Sprzedaż w drodze bezprzetargowej
  · · Dzierżawa w drodze bezprzetargowej
  · · Wykazy
  · · Komunalizacja - protokoły przejęcia mienia
  · Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi (konkursy ofert)
  · · Konkursy otwarte
  · · Wyniki konkursów
  · · Druki do pobrania
  · · Archiwum
 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  · PLANOWANIE PRZESTRZENNE
  · · STUDIUM
  · · · Zmiana studium
  · · · Studium w trakcie opracowania
  · · Miejscowe plany
  · · · Plany w trakcie opracowania
  · · Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
  · Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu od 2020 r.
  · · Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  · · · 2020
  · · Decyzje o warunkach zabudowy
  · · · 2020
  · Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu sprzed 2020 r.
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy
 Ochrona środowiska
  · Ogłoszenia Ochrony Środowiska
  · · Archiwum ogłoszeń
  · Inwestycje wpływające na środowisko
  · · Informacje o wydanych decyzjach (bez oceny oddziaływania na środowisko)
  · · Karty
  · · Obwieszczenia
  · REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
  · GOSPODARKA ODPADAMI
  · · NOWY SYSTEM GOSPODAKI ODPADAMI
  · Informacje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej
  · · 2011
 KĄPIELISKO W WĄSOSZU
 KONTROLE
 PRACA
  · Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze
  · Dokumenty do pobrania
  · Ogłoszenia o naborze (inne), konkursy
 WYBORY
  · WYBORY PREZYDENTA RP W 2020R.
  · · Wybory zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
  · · · Zespół ds. wyborów
  · · · Urzędowe obwieszczenia i komunikaty wyborcze
  · · · Urzędnik Wyborczy
  · · Wybory zarządzone na dzień 10.05.2020 r.
  · · · Urzędowe obwieszczenia i komunikaty wyborcze
  · · · Zespół ds. wyborów
  · · · Urzędnik Wyborczy
  · WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP 2019
  · · Urzędowe obwieszczenia i komunikaty wyborcze
  · · Zespół ds. wyborów do Sejmu i Senatu
  · · Urzędnik Wyborczy
  · WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
  · · Akty prawne i informacje
  · · Komunikaty dla wyborców i mężów zaufania
  · · Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
  · WYBORY SAMORZĄDOWE 2018R.
  · · Akty prawne
  · · Miejska Komisja Wyborcza w Szubinie
  · · Zespół ds. wyborów samorządowych
  · WYBORY PREZYDENTA RP W 2015R.
  · · Akty prawne
  · · Zmiany siedzib OKW
  · · Praca w obwodowych komisjach wyborczych
  · WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015r.
  · · Urzędowe obwieszczenia i komunikaty wyborcze
  · · Zespół ds. wyborów do Sejmu i Senatu
  · · Praca w obwodowych komisjach ds. wyborów
  · REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015r.
  · · Urzędowe obwieszczenia i komunikaty wyborcze
  · · Zespół ds. ogólnokrajowego referendum
  · · Praca w obwodowych komisjach ds. referendum
  · · Komunikaty obwodowych komisji ds. referendum
  · WYBORY SAMORZĄDOWE 2014R.
  · · Akty prawne
  · · Miejska Komisja Wyborcza w Szubinie
  · · · Komunikaty
  · · Zespół ds. wyborów samorządowych
  · WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014R.
  · · Akty prawne
  · · Komunikaty dla wyborców i mężów zaufania
  · · Propozyjce zmian siedzib OKW
  · · Praca w obowodwych komisjach wyborczych
 WYBORY DO IZB ROLNICZYCH
  · 2019
  · 2015
 WYBORY ŁAWNIKÓW
  · 2019
  · 2015
 SPISY POWSZECHNE
  · Powszechny Spis Rolny w 2020
  · · Ogólne informacje o spisie
  · · Gminne Biuro Spisowe
  · · Rachmistrze terenowi
  · Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  · · Ogólne informacje o spisie
 DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA
 RODO
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI