Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 5323) starsze karty »
numer wpisu:

31/2020

data: 17 kwietnia 2020
zakres przedmiotowy: raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 70 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 123/20, 126/13 w miejscowości Chobielin, gm. Szubin
zamawiający: PVE 41 Sp z.o.o.
wykonawca: Maciej Mularski
miejsce przechowywania: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

numer wpisu:

30/2020

data: 16 kwietnia 2020
rodzaj dokumentu: polityki, strategie, plany lub programy
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 47/6, 47/8, 301/2, 51/1, 51/2 i 50/7 w Szubinie – Wsi, gmina Szubin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

29/2020

data: 8 kwietnia 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przy granicy obrębów: Szubin Miasto i Wolwark, gmina Szubin.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

28/2020

data: 8 kwietnia 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przy granicy obrębów: Szubin Miasto i Wolwark, gmina Szubin.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

27/2020

data: 24 marca 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 57/3 obręb geodezyjny Wolwark w gminie Szubin”.
dane
wnioskodawcy:
PVE 77 sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

21/2020

data: 13 marca 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Uzgodnienie od Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych: Ciężkowo, Wrzosy i Retkowo, gmina Szubin pod kątem występowania obszarów chronionych.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

20/2020

data: 13 marca 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Pozytywna opinia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych: Ciężkowo, Wrzosy i Retkowo, gmina Szubin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

26/2020

data: 13 marca 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej p mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej numerami: 72/6, 72/11, 72/12, 72/15, 72/13, 72/8 obręb Szaradowo, 66, 67, 74, 94, 107, 151 obręb Zalesie, gm. Szubin
dane
wnioskodawcy:
PV 1600 Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinieąd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

25/2020

data: 10 marca 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcyjnego mieszanki mineralno - asfaltowej na działkach nr 812/28, 812/29, 812/31 przy ul. Sportowej w Szubinie
dane
wnioskodawcy:
PROJBUD Wytwórnia Mas Bitumicznych Sp. o.o. Sp. K.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

19/2020

data: 6 marca 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Opinia pozytywna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych: Ciężkowo, Wrzosy i Retkowo, gmina Szubin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 5323) starsze karty »