Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 5328) starsze karty »
numer wpisu:

36/2020

data: 15 czerwca 2020
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych z części złoża kruszywa naturalnego (piasku) Wrzosy I w kat. C1 , o powierzchni projektowanego obszaru górniczego ok. 15 ha położonego w miejscowości Wrzosy, gm. Szubin.
nazwa
podmiotu:
TRANSPOL LIDER sp. o.o. sp.k.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

34/2020

data: 9 czerwca 2020
zakres przedmiotowy: postanowienie o obowiązku oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą „Budowa zakładu produkcyjnego mieszanki mineralno – asfaltowej na działkach nr ewidencyjny 812/28, 812/29, 812/31 przy ul. Sportowej w Szubinie”
nazwa
podmiotu:
PROJBUD Wytwórnia Mas Bitumicznych Sp. o.o. Sp. K.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

35/2020

data: 1 czerwca 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji gazu płynnego LPG na stacje paliw płynnych wraz ze stacją LPG oraz budową bezdotykowej myjni samochodowej 3 - stanowiskowej na działce nr 87/2 w Szubinie
dane
wnioskodawcy:
Paweł Hildebrański HIL - GAZ
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

33/2020

data: 28 maja 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ew. 94 w obrębie Zalesie, gm. Szubin
dane
wnioskodawcy:
PV 650 Sp z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

32/2020

data: 6 maja 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastruktura na działkach techniczną na działkach o nr 8/1, 9/12 w obrębie geodezyjnym Szubin - Wieś, gm. Szubin
dane
wnioskodawcy:
PVE 72 sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

31/2020

data: 17 kwietnia 2020
zakres przedmiotowy: raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 70 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 123/20, 126/13 w miejscowości Chobielin, gm. Szubin
zamawiający: PVE 41 Sp z.o.o.
wykonawca: Maciej Mularski
miejsce przechowywania: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

numer wpisu:

30/2020

data: 16 kwietnia 2020
rodzaj dokumentu: polityki, strategie, plany lub programy
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 47/6, 47/8, 301/2, 51/1, 51/2 i 50/7 w Szubinie – Wsi, gmina Szubin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

29/2020

data: 8 kwietnia 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przy granicy obrębów: Szubin Miasto i Wolwark, gmina Szubin.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

28/2020

data: 8 kwietnia 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przy granicy obrębów: Szubin Miasto i Wolwark, gmina Szubin.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

27/2020

data: 24 marca 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 57/3 obręb geodezyjny Wolwark w gminie Szubin”.
dane
wnioskodawcy:
PVE 77 sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 5328) starsze karty »