Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 5415) starsze karty »
numer wpisu:

67/2021

data: 22 października 2021
rodzaj dokumentu: polityki, strategie, plany lub programy
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

66/2021

data: 22 października 2021
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

65/2021

data: 21 października 2021
rodzaj dokumentu: polityki, strategie, plany lub programy
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części wsi Kowalewo, gmina Szubin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

64/2021

data: 21 października 2021
rodzaj dokumentu: polityki, strategie, plany lub programy
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie, gmina Szubin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

63/2021

data: 12 października 2021
zakres przedmiotowy: Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szubin na lata 2022-2025 z perspektywa na lata 2026-2029
organ
przedkładający:
Rada Miejska w Szubinie
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

61/2021

data: 21 września 2021
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Opinia o projekcie mpzp dla działek przy granicy obrębów Szubin Miasto i Wolwark, gmina Szubin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

60/2021

data: 21 września 2021
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Opinia o projekcie mpzp dla działek przy granicy obrębów Szubin Miasto i Wolwark, gmina Szubin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

56/2021

data: 14 września 2021
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Pozytywna opinia o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek przy granicy obrębów: Szubin Miasto i Wolwark wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

55/2021

data: 14 września 2021
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Pozytywna opinia o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie drogi gminnej Nr 091021 C we wsi Żurczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

54/2021

data: 13 września 2021
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Opinia o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie drogi gminnej nr 091021 C we wsi Żurczyn, gmina Szubin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 5415) starsze karty »